Hírek: Pályázati információk

"Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása" a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázati felhívása (2009-03-03)

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium központi munkaerő-piaci programot indít.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
"Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása" elnevezésű
központi munkaerő-piaci program keretében közcélú foglalkoztatás szervezéséhez szükséges személyek foglalkoztatásának támogatására


A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV. törvény 19/B. §-a és a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 26/A-G §-a alapján központi munkaerő-piaci programot indít.

1. A program célja
A hátrányos munkaerő-piaci helyzetű személyek közül, akik részére aktív korúak ellátására való jogosultságot állapítottak meg, közfoglalkoztatás szervezők közreműködésével, minél többen kapcsolódjanak be társadalmilag hasznos tevékenységre irányuló közfoglalkoztatási programokba.

Közfoglalkoztatás szervezők alkalmazásának támogatásával szakmai segítség nyújtása különösen a közcélú foglalkoztatás hatékony megszervezéséhez, az ezzel kapcsolatos adminisztrációs terhek csökkentéséhez.

2. A program tartalma
A programban résztvevő közfoglalkoztatás szervező feladata az aktív korúak ellátására jogosultak részére közcélú foglalkoztatás szervezése, a munkavégzés koordinálása, felügyelete, a foglalkoztatottakkal, a foglalkoztatókkal való kapcsolattartás, a foglalkoztatással kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése.

A feladat elvégzéséhez szükséges ismereteket, módszereket a szervezők a támogatott foglalkoztatásuk kezdetekor 5 napos csoportos képzés keretében sajátítják el. A képzés tartalmát a regionális munkaügyi központok az érintett foglalkoztatókkal együttműködve határozzák meg, a képzést a regionális képző központok biztosítják.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízása alapján a munkaerő-piaci programot a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal koordinálja.

E feladatkörében a Hivatal az alábbi felhívással fordul a települési önkormányzatokhoz, önkormányzati társulásokhoz, hogy az általuk szervezett közcélú foglalkoztatás megvalósítása érdekében pályázzanak közfoglalkoztatást szervezők alkalmazásának támogatására.

3. A pályázat célja
- a közcélú foglalkoztatás szervezéséhez megfelelő képzettségű szakemberek biztosítása,
- a legalább középfokú végzettségű, elsősorban álláskeresők munkahelyi és társadalmi beilleszkedésének, tartós munkába állásának elősegítése, közfoglalkoztatás-szervező munkakörben legfeljebb 12 hónap időtartamú foglalkoztatásának támogatása.

A pályázat keretében rendelkezésre álló támogatás összege: 2,565 millió forint.

A támogatás forrása: A Munkaerő-piaci Alap Foglalkoztatási Alaprész 2009. és 2010. évi központi kerete.

A településenként támogatható közfoglalkoztatás szervezők számát e felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza.

4. A pályázók köre
a) települési önkormányzat,
b) önkormányzati társulás,
c) KSH besorolás szerinti kistérség területén működő olyan települési önkormányzatok társulása, amelyek támogatható létszáma önállóan nem éri el az egy főt, s maguk közül felhatalmaznak egy önkormányzatot, illetve megbízott szervezetet a támogatásra irányuló pályázat beadására és a támogatott személlyel történő munkaszerződés megkötésére.
d) az a)-c) pontokban leírtak által közfoglalkoztatási feladatok ellátásával megbízott szervezet.

5. A pályázaton történő részvétel feltételei, a támogatás formája, időtartama és mértéke
A pályázat feltételei:
- A pályázó 2009. évre vonatkozó közfoglalkoztatási terve alapján közcélú foglalkoztatottakat alkalmaz.
- A pályázó elsősorban a munkaügyi központok által ajánlott a munkakör betöltésére alkalmas személyek közül kiválasztott munkavállalót alkalmaz határozott időre szóló munkaszerződéssel a foglalkoztatás támogatásának időtartama alatt, legfeljebb azonban 2010. március 31-ig. Indokolt esetben a munkaügyi központtal együttműködésre nem kötelezett, aktív korúak ellátására jogosult személy is foglalkoztatható.
- A munkavállaló foglalkoztatásánál előnyben kell részesíteni azokat, akik START, START PLUSZ, START EXTRA kártyára jogosultak.
- A pályázónak a benyújtandó pályázatot a települési kisebbségi önkormányzattal/önkormányzatokkal véleményeztetni kell.
- A pályázó legfeljebb az 1. sz. mellékletben szereplő támogatható létszám foglalkoztatására nyújthat be pályázatot "A pályázók köre" elnevezésű bekezdésben foglaltak szerint. Az 1 főt el nem érő támogatható létszám esetén a 4. c) pontban foglaltak szerint nyújtható be pályázat.

Nem vehet részt a pályázaton az a pályázói kör, amely:
- lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
- nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott feltételeinek.

A támogatás formája: vissza nem térítendő (bérköltség) támogatás a foglalkoztatott személy munkabéréhez és az azt terhelő, ténylegesen kifizetésre kerülő járulékokhoz 100%-os mértékben, legfeljebb 12 hónap időtartamra. (Amennyiben a foglalkoztatni kívánt személy valamelyik START kedvezményre jogosult, a foglalkoztatás kizárólag e kedvezmény igénybe vétele mellett, a START kártya kiváltását követően kezdhető meg!)

A támogatás folyósítása havonta, a támogatás megállapítására vonatkozó hatósági szerződésben nevesített dokumentumok benyújtását követően, utólag történik. A program finanszírozásához előleg nem folyósítható.

A támogatás időtartama, mértéke: A támogatás a foglalkoztatás megkezdésének legkorábbi időpontjától (2009. április 1.) legfeljebb 2010. március 31.-ig igényelhető a közfoglalkoztatás-szervező iskolai végzettsége és az elvégzendő feladatok figyelembe vételével.

A támogatás mértéke:
- középfokú végzettségű, szakképzettséggel rendelkező személyek esetén legfeljebb 110 000 Ft/fő/hó bér- és járulékai, felsőfokú végzettségűek esetében legfeljebb 130 000 Ft/fő/hó bér- és járulékai.

A támogatott munkavállalók számára magasabb munkabér is megállapítható, azonban a támogatási mértéken felüli munkabér és az azt terhelő járulékok a foglalkoztatót terhelik.

A pályázóval már munkaviszonyt létesített foglalkoztatás szervezők részére szervezett képzés költségének finanszírozása a programon belül elkülönített forrásból történik, így ennek költsége nem a pályázókat terheli.

Ugyanakkor a támogatott munkavállalók munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatának, valamint a munkavégzéssel kapcsolatban felmerült helyi, illetve helyközi utazás költsége a pályázókat terheli.

Amennyiben a támogatott időszak alatt a már foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonya megszűnik, úgy a támogatást megállapító regionális munkaügyi központ egyetértésével és közreműködésével a megüresedett munkahely más, arra alkalmas személy felvételével a program zárásáig terjedő időpontig megállapított támogatással betölthető.

6. A pályázat tartalma
A pályázónak a pályázatában be kell mutatnia:

- a pályázott létszámot (közfoglalkoztatást szervező, adminisztrációs feladatokat ellátó) iskolai végzettség, szakképzettség, munkatapasztalat, ellátandó munkakör és a foglalkoztatáshoz igényelt támogatás összegének iskolai végzettség szerinti megjelölésével,
- a közcélú foglalkoztatást szervező intézményt (intézményeket), az itt végzett közfoglalkoztatásnak minősülő tevékenységeket,
- a pályázatban részletesen be kell mutatni - a közfoglalkoztatási tervnek megfelelően - a közfoglalkoztatás-szervező által ellátandó feladatokat, ennek alapján indokolni kell a pályázott létszám szükségességét.

Amennyiben a pályázatot, a pályázók körénél leírt közfoglalkoztatási feladatok ellátásával megbízott szervezet nyújtja be, úgy a megbízók erre történő felhatalmazását a pályázathoz mellékelni kell.

7. A pályázat benyújtása, határideje, módja, helye:
A pályázatok benyújtásának időszaka: 2009. február 20.- 2009. április 15.
A pályázatot a 2. sz mellékletben szereplő pályázati adatlapon 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), a pályázat tartalmát (a csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok kivételével) CD elektronikus adathordozón is be kell nyújtani a pályázó székhelye szerint illetékes regionális munkaügyi központhoz. A CD lemez tokján jól láthatóan kérjük feltüntetni a pályázó nevét és címét.

Postán történő benyújtáskor a pályázatot ajánlott küldeményként kell továbbítani.
Ebben az esetben a benyújtás időpontjának a küldeményen szereplő - a pályázó által igazolható - postára adás dátuma számít. A pályázat személyes benyújtása esetén a munkaügyi központ a pályázat átvételéről igazolást ad a pályázónak.

A területileg illetékes regionális munkaügyi központok és kirendeltségeik adatai a http://www.afsz.hu honlapon, a Szervezetünk\Területileg illetékes kirendeltség menüpont alatt érhetőek el, valamint megtalálhatók a regionális munkaügyi központok illetékességéről szóló 13/2007. (III. 28.) SZMM rendelet mellékletében.

A pályázati felhívás megjelenik az Állami Foglalkoztatási Szolgálat http://www.afsz.hu, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium http://www.szmm.gov.hu honlapján.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást a regionális munkaügyi központok, azok kirendeltségei, illetve kirendeltség és szolgáltató központjai nyújtanak.

8. A pályázatot elbíráló szerv megnevezése, elbírálás határideje
A pályázó székhelye szerint illetékes regionális munkaügyi központ.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. április 30-ig folyamatos. A pályázat elbírálására beérkezését követő 14 naptári napon belül kerül sor, abban az esetben, ha az érintett önkormányzat(ok) közfoglalkoztatási terve a munkaügyi központhoz már benyújtásra került.

9. Kiválasztási kritériumok
A pályázatok elbírálása a pályázati felhívásban közzétett jogosultsági, formai és szakmai szempontok alapján történik.

10. A támogatás felhasználásának ellenőrzése
A pályázónak a program időtartama alatt olyan elkülönített nyilvántartást kell vezetni a támogatással kapcsolatos létszám- és költségadatokról, amely lehetővé teszi a folyamatos betekinthetőséget, ellenőrizhetőséget. Az elkülönített nyilvántartással kapcsolatos valamennyi ügyiratot és kimutatást az iratkezelésre vonatkozó általános rendelkezéseknek megfelelően, de legalább 5 év időtartamig meg kell őrizni!

A kedvezményezett az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és a regionális munkaügyi központ képviselőjének ellenőrzésekor a kért felvilágosítást megadja, az ahhoz szükséges iratokat és adatokat haladéktalanul rendelkezésükre bocsátja, szükség esetén másolatban átadja.

Pályázati felhívás
Közfoglalkoztatást szervezők támogatható létszáma településenként
Pályázati adatlap

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra