Hírek: Pályázati információk

2012. évi pályázat az állami és nem állami fenntartású ápolás-gondozást nyújtó bentlakásos intézmények tárgyi feltételeinek javításárát szolgáló állami támogatásra (2012-01-20)

2012. évi pályázat az állami és nem állami fenntartású ápolás-gondozást nyújtó bentlakásos intézmények tárgyi feltételeinek javításárát szolgáló állami támogatásra A pályázat működési engedéllyel rendelkező állami és nem állami fenntartású, ápolás-gondozást nyújtó bentlakást nyújtó szociális intézmények tárgyi feltételeinek javítása érdekében.

2012. évi pályázat az állami és nem állami fenntartású ápolás-gondozást nyújtó bentlakásos intézmények tárgyi feltételeinek javítását szolgáló állami támogatásra

Általános rész

1. A pályázat célja:

A Nemzeti Erőforrás Miniszter felhatalmazása alapján a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a Magyarország közigazgatási területén működési engedéllyel rendelkező állami és nem állami fenntartású, ápolás-gondozást nyújtó bentlakást nyújtó szociális intézmények tárgyi feltételeinek javítása érdekében nyílt pályázatot hirdet.
2. Pályázat tárgya:
A rendelkezésre álló 300.000.000 Ft, azaz háromszáz millió Ft keretösszeg terhére beszerzett korszerű, ápolást könnyítő elektromos betegágyak és a hozzájuk tartozó kompresszoros decubitus matracok (továbbiakban: ágyak és matracok).
3. Rendelkezésre álló keretösszeg:

300 millió Forint, amelyből 987 db antidecubitus matrac, továbbá a közbeszerzési eljárás eredményétől függően körülbelül 1500-1600 db ágy beszerzésére nyílik lehetőség (az összeg már tartalmazza az ágyak és matracok nyertes pályázókhoz történő kiszállításának és a személyzet az eszközök használatához szükséges betanítás díját is).

4. Pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be azok a megyei intézményfenntartó központok, települési önkormányzatok – ideértve Budapest területét is - valamint a kistérségi továbbá a nem állami (civil) fenntartók, melyek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57.§-a (2) bek. a)-d) pontjában felsorolásra került bentlakásos intézményeket tartanak fenn.
A 2011. évi CLIV törvény 2. § és a 258/2011. (XII.7.) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdésének értelmében külön nevesítésre kerülnek a megyei intézményfenntartó központok fenntartásában működő intézmények pályázatai, tekintettel arra, hogy a megyei szinten kötelező feladat gondoskodni a gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátásról; a szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolásáról; továbbá gondoskodni egyes, szakosított ellátás keretébe tartozó feladatokról.
5. Pályázatok benyújtásának módja és helye:
A fenntartónak az összes általa működtetett bentlakásos intézményére vonatkozó eszközigényére egy pályázatot kell benyújtania, a pályáztatott intézményeket a pályázati űrlap megfelelő részén egymás után felsorolva.


A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek:
Azon állami finanszírozással működő intézmények fenntartóinak pályázatai,
- akiknek a 2011. szeptember 25-ig benyújtott pályázata során jelzett ágy és matracigényét forráshiány miatt nem, vagy csak részben volt lehetőség akkor teljesíteni,
Az „előnyben részesülő” pályázó fenntartóknak csak a mellékelt „Pályázat benyújtás megerősítési nyilatkozat” – ot kell maradéktalanul kitöltve megküldenie a nyilatkozatra pontosan felvezetve adatainak esetleges változásait!
A pályázatokat postai úton az NRSZH levelezési címére: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 1071 Budapest, Damjanich u. 48., valamint elektronikus úton www.szocialisfo@nrszh.hu email címre kell benyújtani.
A sikeres pályázat feltétele a pályázati űrlap pontos, hiánytalan kitöltése és a pályázathoz bekért mellékletek maradéktalan becsatolása.
A benyújtott pályázatokat a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által delegált személyekből álló Bizottság bírálja el a benyújtást követő 20 napon belül.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal értesíti ki írásban a befogadott és elutasított pályázók körét a Miniszter Úr jóváhagyó döntése után.
6. A pályázat részeként benyújtandó iratok:
a.) pályázati űrlap teljes körűen kitöltve. A rövid szakmai program részeként az alábbiakat szükséges kifejteni: jelenleg milyen szolgáltatást nyújt, milyen mértékben van szükség az adott ellátási területen az általa nyújtott szolgáltatásra (mennyire elöregedő a terület, hány másik intézmény szolgáltat hasonló ellátást), telephelyeinek száma, milyen forrásból finanszírozza az ellátást, működtet-e alapítványt, milyen körülmények között biztosítja az ellátást (mikor épült az épület, mikor volt és milyen mértékű volt a felújítás, volt-e eszközfejlesztés az elmúlt időszakban), milyen ápolói létszámmal működik, miben segítené munkáját sikeres pályázat esetén a pályázat tárgya, a működési engedélyben rögzített ellátotti létszám milyen mértékben kihasznált avagy túllépett.
b.) intézmény(ek) jogerős működési engedélyének/engedélyeinek másolata,
c.) összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat (a pályázati kiírás mellékletét képezi),
7. A pályázat benyújtásának (elektronikus úton való megküldésének és postára adásának) határideje:
Pályázati időszak: 2012. január 20. – 2012. február 20.
A pályázat benyújtásának határideje (elektronikus úton való megküldésének és postára adásának ideje): 2012. február 20. hétfő 24.00 óra


8. Pályázat érvényességének vizsgálata:
A pályázatok formai és szakmai ellenőrzésének kritériumai az alábbiak:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelőssége, kötelező mellékletek megküldése,
b) a pályázó szervezetnek a pályázat kiírása szerinti benyújtási jogosultsága
c) szakmai programjában részletesen ismertette a kiírásban kért információkat.
Ha nem a pályázati kiírás 4. pontjában megjelölt fenntartó nyújt be pályázatot, az érvénytelen és hiánypótlásnak helye nincs.
9. Hiánypótlás módja:
Hiányosan beadott pályázat esetén a Hivatal a pályázót egy alkalommal a beérkezést követően 8 napos határidővel hiánypótlásra hívja fel. A felszólítás elektronikus formában kerül megküldésre a pályázati űrlapon megadott fenntartói e-mail címre. Az értesítés tartalmazza a hiányosságokat, valamint a hiánypótlás módját és határidejét.

Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amely legkésőbb a hiánypótlási felhívás megküldésétől számított 8 munkanapon belül (a határidő utolsó napján 24.00 óráig) elektronikus úton benyújtásra került a Hivatalhoz.

Ezúton hívjuk fel a pályázatot benyújtani kívánó fenntartók figyelmét arra, hogy az eredményes pályázatok érdekében a pályázati időszakban az általuk megadott e-mail címre érkező elektronikus üzeneteket folyamatosan kövessék nyomon.
Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, úgy további hiánypótlásra nincs lehetőség. Ebben az esetben a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal pályázat Bíráló Bizottsága megállapítja a pályázat érvénytelenségét és annak okát, a megállapítását felterjeszti Miniszter Úr jóváhagyására.
10. A Pályázati Bizottság nem javasolja támogatásra azon pályázót, amely
a) a pályázatot határidőn túl nyújtja be, vagy a hiánypótlási felhívásnak a megjelölt időpontig egyáltalán nem vagy nem megfelelően tesz eleget, nem felel meg a jogszabályokban és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek,
b) a benyújtott pályázati kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
c) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt más támogatás felhasználásával kapcsolatban,
d) jogszabály által előírt ellenőrzések tapasztalatai alapján nem látott biztosítottnak az ellátás jogszerű működtetése, az ellenőrzések súlyos jogsértést tártak fel a működésében, illetve jelentős összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett a Magyar Államkincstár felé.

11. A Pályázati Bizottság a hiánypótlások beérkezése után 15 napon belül javaslatot tesz a támogatandó és elutasítandó pályázatokról. A Bíráló Bizottság javaslatát a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal döntésre felterjeszti a Miniszternek, aki 15 napon belül dönt a befogadott és elutasított pályázók köréről.


A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a miniszteri döntés Hivatalhoz való visszaérkezését követő 10 napon belül értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket internetes felületeken is közzéteszi.
Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium valamint a www.nrszh.hu és www.szocialisportal.hu honlapon kerülnek közzétételre. A döntés ellen jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.

12. Szerződéskötés:

A rendelkezésre álló keretösszeg már tartalmazza a szállítás költségeit is. Az ágyak és matracok szállítása a szerződéskötések teljeskörű aláírása után történik a szállítási ütemterv alapján. A pályázat keretén belül nyert ágyak és matracok a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal tulajdonában állnak és maradnak, az „intézményeknél idegen helyen tárolt tulajdonként” tartja nyilván a leltárában. A Hivatal a nyertes pályázók számára a szerződésben meghatározott formában használati jogot biztosít a nyert használati tárgyakra.

13.További információk

A pályázatok elbírálása során a Bizottság külön-külön megvizsgálja az egyes pályázók szükségleteit és igényeit ezek alapján - a rendelkezésre álló keretösszeg terhére - állapítja meg a használatba adott eszközök mennyiségét.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.

Jelen Pályázati Felhívás tartalmazza a pályázati dokumentációt és a szükséges összes feltételeket. A pályázati űrlap és nyilatkozat a kiírás mellékleteként letölthető a www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium valamint a www.nrszh.hu és www.szocialisportal.hu honlapról. 

A pályázattal kapcsolatos további szakmai felvilágosítást a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Főosztály munkatársa biztosít, a következő szerint:

Szakmai munkatárs neve    elérhetősége    email-címe
Budavári-Sepsi Szilvia    06 (1) 462-6624    budavari@nrszh.hu


Sikeres pályázati munkát kívánok!


Budapest, 2012. január 19.Dr. Pósfai Gábor sk.
főigazgató

 

 

Teljes pályázati felhívás letöltése

 

Forrás: Nemzeti Erőforrás Minisztérium

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra