Szakmai információk: Szakmai hírek

Egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosítása (2010-08-16)

Egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosítása Kihirdették az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendeletet.

229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 

Kihirdetve: Magyar Közlöny, 2010. augusztus 16. 133. szám

http://www.magyarkozlony.hu/pdf/7966

 

Hatályba lépés: 2010. augusztus 17. (az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvény hatálybalépésének napján lép hatályba)

 

A gondozási szükséglet vizsgálattal összefüggésben módosuló jogszabályok

 

1. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

Változik az idősek otthona szolgáltatás esetében a jelentési kötelezettség tartalma. A 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 2.1.1.4. pontjában a „szakvéleménnyel” szövegrész helyébe a „szakvéleménnyel vagy gondozási szükségletről kiállított igazolással” szöveg lép, annak megfelelően, hogy az intézményvezető nem szakvéleményt, hanem igazolást állít ki.

 

2. Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosítása

A 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendeletben kerül szabályozásra az, hogy mi az eljárás a folyamatban lévő ügyek esetében. A 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 16. §-a egy új (5) bekezdéssel egészül ki, mely szerint az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvény hatálybalépésének napját (azaz 2010. augusztus 17-ét) megelőző napon folyamatban lévő, gondozási szükséglet megállapítására irányuló eljárásokat, valamint azok felülvizsgálatát az akkor hatályos szabályok alapján kell lefolytatni. A rendelet hatályba lépését megelőzően kiadott szakvélemények továbbra is felhasználhatók a gondozási szükséglet újabb vizsgálata nélkül.

Egyúttal a módosítások megszüntetik az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézettől hatáskört von el azáltal, hogy az Intézet megszűnik szociális szakértői szervnek lenni a gondozási szükséglet vizsgálat vonatkozásában.

 

3. A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

A 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. §-ának módosítása tartalmazza a gondozási szükséglet vizsgálat új részletszabályait.

A gondozási szükséglet vizsgálatát a szolgáltató, intézmény vezetője végzi. Ha a helyi önkormányzat vagy a társulás a házi segítségnyújtást szakfeladatként nyújtja, a szolgáltatást igénylő személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) a személyes gondoskodásban közreműködő szakképzett szociális gondozót vagy vezető gondozót kér fel szakértőnek.

Ha nincs olyan szolgáltató, intézmény, amely a településen házi segítségnyújtást biztosít, a szolgáltatást igénylő személy (törvényes képviselője) a jegyzőnél kérheti a gondozási szükséglet megállapítását. A jegyző - a kérelem beérkezését követő tizenöt napon belül - a szakképzett szociális gondozókra vagy vezető gondozókra jogszabályban (azaz az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete 2. pontjában meghatározott képesítés) meghatározott képzettséggel rendelkező személyt kér fel szakértőnek, aki a vizsgálatot a felkérést követő harminc napon belül végzi el.

 

Ha a szolgáltató, vagy intézmény vezetője végzi a gondozási szükséglet vizsgálatát és a szolgáltatást igénylő személy (törvényes képviselője) a gondozási szükséglet vizsgálatának eredményét vitatja, a gondozási szükséglet felülvizsgálatát az ellátási kérelemről szóló döntésnek az Szt. 94/A. § (3) bekezdése vagy az Szt. 94/D. § (2) bekezdése szerinti felülvizsgálata során, egyéb esetben a szociális szolgáltatás iránti kérelemről szóló döntés meghozatalát megelőzően a fenntartónál kérheti. A fenntartó a felülvizsgálatba köteles bevonni olyan személyt, aki rendelkezik a szakképzett szociális gondozókra vagy vezető gondozókra jogszabályban meghatározott képzettséggel, és a gondozási szükséglet vizsgálatában nem vett részt.

 

Ha a jegyző által kijelölt szakértő végzi a gondozási szükséglet vizsgálatot és a szolgáltatást igénylő személy (törvényes képviselője) a gondozási szükséglet vizsgálatának eredményét vitatja, a gondozási szükséglet felülvizsgálatát - a gondozási szükségletről kiállított igazolás kézhezvételét követő nyolc napon belül - a jegyzőnél kezdeményezheti. A jegyző - a kérelem beérkezését követő öt napon belül - a szakképzett szociális gondozókra vagy vezető gondozókra jogszabályban meghatározott képzettséggel rendelkező másik szakértőt kér fel, aki öt napon belül elvégzi a gondozási szükséglet felülvizsgálatát.

 

Az igazolás kiállításától számított egy évig a gondozási szükséglet vizsgálatát csak akkor kell elvégezni, ha a benyújtott iratokból megállapítható, hogy a szolgáltatást igénylő személy gondozási szükségletében vagy a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülményeiben lényeges változás következett be.

 

A gondozási szükséglet vizsgálatáért, felülvizsgálatáért a szolgáltatást igénylő személytől és törvényes képviselőjétől térítés nem kérhető.

 

A 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosított 11. § (2) bekezdése tartalmazza az átmeneti rendelkezéseket.

Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvény hatálybalépésének napját (azaz 2010. augusztus 17-ét) megelőző napon folyamatban lévő, gondozási szükséglet megállapítására irányuló eljárásokat, valamint azok felülvizsgálatát az akkor hatályos szabályok alapján kell lefolytatni. Az 2010. augusztus 17-ét megelőzően kiadott szakvélemények továbbra is felhasználhatók a gondozási szükséglet újabb vizsgálata nélkül.

 

A 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 3-7. §-a, valamint 9. § (1)-(3) bekezdése hatályát veszti.

 

Kaposvár, 2010. augusztus 16.

 

                                                 SzocioNet DDRMHSZK Módszertani Csoport

 

A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra