Hírek: Pályázati információk

SH/2008 OFA pályázat (2009-03-07)

SH/2008 OFA pályázat Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
pályázatot hirdet a Foglalkoztatási és/vagy szociális feladatok ellátását végző, nonprofit szervezetek szakmai megerősödését segítő, tanácsadói hálózat működtetésére

1. A pályázati felhívás hivatkozási száma és címe
- Segítő-háló/2008-8142
- Foglalkoztatási és/vagy szociális feladatok ellátását végző, nonprofit szervezetek szakmai megerősödését segítő, tanácsadói hálózat működtetése
2. A program pénzügyi forrásai
A Segítő-háló/2008-8142 program keretében 60 000 000 forint áll rendelkezésre. A támogatás a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól, a Munkaerőpiaci Alapból származik. A pályázaton elnyert támogatás formája minden esetben vissza nem térítendő támogatás, melyet az OFA a támogatott projektek egyéb forrásból nem támogatott költségeire biztosít, EU-s forrást nem tartalmaz.
3. Bevezetés
A szakmai hálózatépítés korábbi projektciklusai során kiderült, hogy számos kistérség van az országban, ahol egyáltalán nincs jelen professzionális civil szervezet, civil szolgáltató. Ahhoz, hogy a nonprofit szereplők - egyre inkább szolgáltatói minőségben is - szerepet tudjanak vállalni a helyi foglalkoztatási és/vagy szociális feladatok ellátásában, és ezáltal partnerei lehessenek a helyi önkormányzatnak, kistérségi társulásoknak, munkaügyi kirendeltségeknek, a már meglévő szervezetek fejlesztése mellett párhuzamosan szükség van új szervezetek létrehozására is. A helyi szolgáltatások kialakításában komoly szerepet kell vállalniuk azoknak a szervezeteknek is, amelyek már több éve valósítanak meg szolgáltatói típusú programokat, ugyanakkor a helyi ismeretekkel rendelkező szervezeteknek helyben kell megoldást találni számos kérdésre. Egy országos tanácsadói hálózat segítségével a civil szervezetek létrehozásának támogatása, fejlesztése, megerősítése mellett a szakmai konzorciumok kialakítása a cél.
A nonprofit szervezetek projektjeinek tervezéséhez, sikeres megvalósulásához, valamint azok partnerségeinek kialakulásához, segítséget nyújthat az a professzionális, országos színtű tanácsadó hálózat, aki mindezen feladatok elvégzését 36 hónapon át koordinálja.
4. A program célkitűzései
Fő cél
Foglalkoztatási és/vagy szociális feladatok ellátásában érintett nonprofit szervezetek megerősítése, szakmai konzorciumainak kialakítása, legjobb gyakorlatok eredményeinek és tapasztalatainak terjesztése, adaptációja.
Részletes célok
A szektor szociális és foglalkoztatási ágazatát érintő nonprofit szervezetek fejlesztése, információk és térítésmentes szolgáltatások hozzáférésének biztosítása, tanácsadói hálózaton valamint internetes portálon keresztül. Olyan együttműködés megvalósítása, amelyek képesek helyi szolgáltatásokon alapuló tevékenységek kialakítására és folyamatos működtetésére, mikrotérségi és kistérségi szintű szolgáltatói pontok felállítására, melyek a későbbiekben fontos szerepet tölthetnek be az állami feladatok átvállalásakor.
5. A program célcsoportja
Elsődleges célcsoport: tanácsadói hálózat (közvetlen támogatott).
Másodlagos célcsoport: minimum 200, szociális és/vagy foglalkoztatási projekteket megvalósító nonprofit szervezet (közvetett támogatott szervezetek).
6. A program várt eredményei
- minimum 200 nonprofit szervezet megerősödése, új nonprofit szervezetek megalakulása;
- Megyénként (19 megye+Budapest) 1-1 tanácsadási alkalom havonta 10 szervezet számára (országosan 200 bevont szervezet);
- A tanácsadásban részesült nonprofit szervezetek nyomon követése, a tanácsadás eredményességének igazolása;
- A tanácsadói hálózat koordinációs tevékenységének hatására, új motivációs minták alakulnak ki a nonprofit szervezetek szakmai együttműködéseire, amelyek kedvezően hatnak a szektorok közötti társulási szándékok megszilárdulására is;
- Ismerté válnak a legjobb hazai gyakorlatok, a honlapon folyamatosan közzétéve (best practise);
- A létrejött internetes portál - mely térítésmentes szolgáltatásaival hozzájárul a nonprofit szervezetek megerősödéséhez - folyamatos karbantartása, a legfrissebb információkkal való feltöltése;
- Egyre több nonprofit szervezet lesz képes Eu-s források lehívására - igazolható módon.
7. A pályázó szervezetekre vonatkozó feltételek
A támogatási programra pályázatot nyújthatnak be azon belföldi székhelyű szociális és/vagy foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek által létrehozott konzorciumok, melynek tagjai egyenként is maradéktalanul megfelelnek az alábbi feltételeknek:
- Jogerős bírósági bejegyzésük, 2005. december 31-ig megtörtént;
- A pályázat benyújtásának időpontjában nincs 60 napon túli állami és önkormányzati adó, vám, társadalombiztosítási járulék vagy illeték tartozásuk;
- A pályázó szervezet(ek) megszűnés, csőd-, végelszámolási, felszámolási eljárás, vagy bírósági végrehajtás alatt nem áll(nak);
- A pályázó szervezet(ek)nek meg kell felelnie a rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv. 15 §-a (7) és (9) bekezdésében foglalt követelményeknek (lásd Általános tudnivalók).
FONTOS! Kizárólag olyan pályázó támogatható, aki az ország egész területét (19 megye + Budapest) lefedő projektet állít össze. Az OFA a nyertes konzorciummal oly módon köt támogatási szerződést, hogy azt valamennyi konzorciumi tagnak alá kell írni. A konzorciumi tagoknak, külön költségvetés alapján kell az OFA felé elszámolni, és minden konzorciumi tag saját feladatának elvégzéséért vállal felelősséget a szerződésben részletezettek szerint.
A konzorcium vezetője a fentieken túlmenően kötelezettséget vállal a konzorciumban résztvevő támogatottak tevékenységének koordinálására, valamint rész-, ill. záró beszámoló OFA felé történő benyújtására.
8. A benyújtható projektek
A pályázatot kötelezően 2 vagy több szervezetből álló konzorciumban kell benyújtani.
9. A támogatható tevékenységek, elszámolható költségek:
Támogatható tevékenységek:
- Országos színtű (19 megye + Budapest) tanácsadói hálózat létrehozása és működtetése, folyamatos segítségnyújtás (tanácsadás) minimum 200 szociális és/vagy foglalkoztatási célú nonprofit szervezetnek (tanácsadás: megyénként (19 megye+Budapest) 1-1 tanácsadási alkalom havonta 10 különböző szervezet számára);
- Megyei fórumok, országos találkozók lebonyolítása;
- Kommunikációs rendszerek kialakítása, fejlesztése, szakmai és módszertani szolgáltatások biztosítása a hálózabban részvevő szervezetek részére;
- Az érintett másodlagos célcsoport tevékenységét, elérhetőségét tartalmazó, adatbázis kialakítása és folyamatos frissítése, internet portál kialakítása, tartalmának frissítése, fejlesztése, on-line térítésmentes szolgáltatások nyújtása;
- Szempontrendszer kidolgozása a legjobb gyakorlatok (best practise) gyűjteményéhez, modellértékű foglalkoztatási projektek terjesztése.
A támogatott pályázatok várható száma:
A támogatott pályázatok száma összesen: 1 konzorcium .
A támogatható költségek:
- A projekt működését segítő szakemberek foglalkoztatásának költsége;
- Internet portál tartalmi frissítéséhez, fejlesztéséhez, karbantartásához szükséges támogatás;
- A projekt megvalósítása során felmerülő pl.: projektmenedzsment és egyéb indokolt költségek.
FONTOS! Az OFA kizárólag a fent felsorolt költségeket támogatja!
Nem támogatható költségek:
- nem támogathatóak, és az OFA nem biztosít támogatást különösen az alábbi költségekre:
- beruházás, felújítás, eszközbeszerzés;
- A pályázó által visszaigényelhető áfa;
- A pályázati feltételeknek való megfelelés költségei;
- Közjegyzői díj(ak).
10. Kizáró okok:
E pályázati felhívásra nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban a szervezet/pályázó az alábbi esetek bármelyikének fennállása esetén:
- ha csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll, üzletmenetét bíróság által kirendelt biztos irányítja, a tevékenységét felfüggesztették, vagy a hazai törvényekben és jogszabályokban meghatározott más, hasonló eljárás miatt ilyen vagy hasonló helyzetben van;
- ha a tisztességes üzleti magatartási szabályok megsértéséért jogerősen elítéltek;
- ha 60 napot meghaladó adótartozása vagy adók módjára behajtható köztartozása van, ideértve a társadalombiztosítási járulékokat is;
- ha pályázatát formailag, vagy tartalmilag hiányosan, rossz minőségben nyújtja be;
- ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor;
- amennyiben szervezet a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján nem részesülhet támogatásban.
11. A program célterülete
A projekt keretében kizárólag Magyarországon (kötelezően mind a 19 megyében + Budapesten) folytathatók a pályázatban megjelölt tevékenységek.
12. A projektek megvalósításának időtartama
A projektek megvalósításának kezdő időpontja 2009. május-június.
A projektek futamideje kötelezően 36 hónap.
13. A támogatás folyósításának feltételei, ütemezése:
A pályázat során csak olyan költségek tervezhetők, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a kiírás szerinti program megvalósításához. A támogatás mértéke a teljes projekt költség 100%-a, a pályázó(k) biztosíthat önerőt, de nem kötelező. Az OFA a projekt megvalósításához csak a más forrásból nem támogatott költségekhez nyújt támogatást. Önrész felvállalása esetén, a pályázó(k)nak saját vagy egyéb pénzügyi forrást kell biztosítania, de azoknak a költségeknek a forrásai, melyhez az OFA-tól támogatást igényel, nem származhatnak az Európai Közösség más programjaiból, ill. költségvetéséből, vagy a Munkaerőpiaci Alapból.
A támogatás folyósítása
Az OFA a projekt megvalósításához a támogatást a pályázó kérelme alapján támogatási előlegként és utólagos formában, a Támogatott által kifizetett számlák és egyéb kifizetési dokumentumok benyújtását és elfogadását követően biztosítja.
Támogatási összeg első folyósítása - az előleget is beleértve - csak akkor történik, ha a támogatási szerződés mindkét fél által aláírás került és a szerződésben meghatározott biztosítékok rendelkezésre állnak. Az igényelhető előleg 5 millió Ft.
A Támogatott a projekttel kapcsolatban felmerült és elszámolható költségei támogatás részének utólagos kifizetését az OFA-hoz benyújtott elszámolás alapján kérheti. A támogatás kifizetésére vonatkozó igények alátámasztására kifizetési kérelmet, valamint a Támogatási szerződésben meghatározott egyéb, az elszámolni kívánt költségek jogosultságát alátámasztó bizonylatokat kell benyújtania. A kifizetés feltétele, a kifizetési kérelem, illetve a benyújtott szakmai és pénzügyi előrehaladási jelentés elfogadása.
A Támogatott kifizetési kérelmet háromhavonta nyújthat be. Amennyiben a kifizetési kérelem, vagy a csatolt számlák és bizonylatok hiányosak, vagy hibásak, az OFA hiánypótlást kér, és a hiánypótlásba vont számlák kifizetését felfüggeszti. Amennyiben a megvalósítás nyomon követése, illetve a folyamatba épített ellenőrzés során nem merül fel olyan probléma, amely miatt a támogatás kifizetését fel kellene függeszteni, a jóváhagyott támogatás folyósítása a támogatás fogadására megadott bankszámlára történik. A felfüggesztett számlák kifizetését, a következő kifizetési kérelem részeként lehet ismételten benyújtani.
A támogatási összeg 5%-a a projekt zárását követően a benyújtott záró szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását követően - utófinanszírozás keretében kerül kifizetésre.
- A nyertes konzorcium minden tagjának elkülönített számlát kell nyitnia, az OFA az elkülönített alszámlaszámra utalja át a támogatási összeget.
- Amennyiben a támogatott vonatkozásában a rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó rendelkezés értelmezhető, a támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott megfeleljen a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht 15. §-ában foglalt feltételeinek.
- A pályázó vállalja, hogy a pályázat megvalósításával, a támogatás felhasználásával kapcsolatos pénzforgalmat elkülönített alszámlán vezeti és könyveli, hogy biztosítsa a képzési program megvalósításával összefüggő valamennyi pénzáramlás egyértelmű azonosítását.
- Minden támogatott szervezet részére előírt kötelező biztosíték:
Azonnali beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozat a támogatott valamennyi bankszámlájára, legalább a program elszámolását követő 3 hónapig tartó időtartamra. Az azonnali beszedési megbízás alkalmazása érdekében a Támogatott köteles a számlavezető hitelintézete(i) által visszaigazolt felhatalmazó levele(ket) a támogatási szerződés megkötését megelőzően az OFA számára átadni, és bármelyik bankszámlája megszüntetéséről vagy új bankszámla megnyitásáról az OFA-t 8 napon belül írásban tájékoztatni, és az új bankszámlára vonatkozó, a számlavezető hitelintézet által visszaigazolt felhatalmazó levelet az OFA számára átadni.
- Választható biztosítékok köre (minden támogatott szervezetnek az alább felsoroltakból egyet kötelezően választania kell)
- jelzálog olyan per-, teher-, és igénymentes ingatlanra, melynek hivatalos értékbecslő által megállapított forgalmi értéke legalább a támogatás összegét eléri, vagy
- közjegyző előtt tett tartozáselismerő nyilatkozat, vagy
- bankgarancia, vagy
- garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy
- óvadék.
A Támogatott köteles ezen pontban feltüntetett biztosítékok közül legalább egyet felajánlani, oly módon, hogy a választott biztosíték a teljes támogatási összeget fedezze. A Támogatottnak ezen biztosítékokat a program végső elszámolásának elfogadásáig kell fenntartani.
- A pályázó vállalja, hogy a támogatási szerződés aláírásakor meglévő valamennyi bankszámlája tekintetében azonnali beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatot záradékoltat a számlavezető pénzintézeténél, és azt a támogatási szerződés mellékleteként csatolja.
- A projekt megvalósításáról, a tapasztalatokról, eredményekről az OFA Közalapítványi Irodáját havi képzési létszámjelentésben, illetve negyedéves előrehaladási jelentésben folyamatosan, majd a projekt végén záró pénzügyi és szakmai beszámolóban - a támogatási szerződésben meghatározottak szerint - tájékoztatja. A projekt megvalósítása alatt az OFA Közalapítványi Iroda munkatársaival együttműködik.
- A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat megvalósulásának szabályszerűségét, a pályázat alapján juttatott támogatási keretösszeg rendeltetésszerű felhasználását a pályázat kiírója, vagy az általa megbízott bármely szerv, vagy személy, illetve a jogszabályban felhatalmazott szervezetek ellenőrizzék.
- A pályázó tudomásul veszi, hogy támogatás esetén tájékoztatási kötelezettsége van a támogatás felhasználásáról és a támogatással elért eredményekről.
- A pályázatban meghatározott feltételektől és előírásoktól kizárólag az OFA előzetes jóváhagyásával lehet eltérni.
- A támogatottnak a projekt teljes időtartama alatt aktívan használt e-mail címmel kell rendelkeznie.
- A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg köteles nyilatkozni arról, hogy adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása nincsen. Támogató döntés esetére köteles vállalni, hogy a támogatás időtartama alatt köztartozása nem keletkezik, amennyiben bármely köztartozása a támogatási szerződés teljesítésének időtartama alatt keletkezik, akkor e tényt az OFA részére haladéktalanul bejelenti, egyben tudomásul veszi, hogy ebben az esetben az OFA jogosult a támogatás folyósítását a köztartozás rendezéséig felfüggeszteni, vagy a támogatástól elállni.
A pályázó köteles továbbá hozzájárulását adni ahhoz, hogy az OFA a fentiek igazolását - támogató döntés esetén - az egyes támogatási részletek folyósítását megelőzően közvetlenül kérje az állami, önkormányzati adóhatóságtól és a vámhatóságtól.
14. A támogatás megvonása:
A támogatási összeg részben vagy egészében visszakövetelhető különösen, ha:
- a támogatott a szerződés aláírását követően 30 napon belül nem kezdi meg a projekttevékenységet,
- a pályázó késedelembe esik és azt nem menti ki, vagy hibásan teljesít, továbbá a részfeladatot a kitűzött póthatáridőre nem, vagy hibásan teljesíti, valamint akkor is, ha a szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a Kedvezményezett felel,
- bebizonyosodik, hogy a pályázat kedvező elbírálása végett lényeges adatot szolgáltatott valótlanul a pályázó,
- a szerződésben előírt bármely bejelentési kötelezettségének határidőig nem tesz eleget a pályázó,
- jogalap nélküli kifizetés történt,
- a Támogatott szervezet nevében aláírásra jogosult személy a programmal összefüggő szabálytalanságokat az OFA felé nem jelenti, megkeresés esetén a kért információkat, dokumentumokat nem bocsátja az OFA rendelkezésére,
- a beszámolók, jelentések, vagy az abban foglalt adatok ellenőrzése a pályázatban vállaltaktól eltérő adatokat, tényeket állapít meg,
- a szerződés teljesítésével kapcsolatos ellenőrzést akadályozza, vagy meghiúsítja.
A pályázónak a projekt megvalósításának teljes ideje alatt vállalnia kell az együttműködést a pályázat kiírójával. A pályázónak a pályázat kiíróját haladéktalanul tájékoztatnia kell minden olyan eseményről, vagy változásról, amely a pályázat megvalósításával összefügg. A tájékoztatás elmulasztása a megítélt támogatási összeg visszakövetelését eredményezheti.
15. A támogatás megvalósulásának ellenőrzése:
A pályázó vállalja, hogy a megvalósítás során, de azt követően is a monitoring vizsgálat során együttműködik a támogató által megbízott szervezetekkel, a kért adatokat határidőre szolgáltatja, a helyszíni ellenőrzést segíti.
A pályázattal kapcsolatos eredeti dokumentumokat, bizonylatokat (amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik) legalább 5 évig meg kell őrizni, az ellenőrzésre jogosultaknak rendelkezésére kell bocsátani.
16. További információk a támogatásról
A pályázó a programja költségeit a saját, illetve az OFA forráson túl más szervezetektől kapott támogatással kiegészítheti. Külső forrásokat garantáló nyilatkozatokat a pályázathoz mellékelni kell.
A pályázati program megvalósítását és pénzügyi vonatkozásait az OFA munkatársai, valamint az OFA monitorai ellenőrizhetik.
A támogatási szerződések megkötésének feltétele, hogy a támogatott konzorcium tagjai megfeleljenek a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht 15. §-ában foglalt feltételeinek.
17. Az elbírálás
A benyújtott pályázat a beérkezés után regisztrálásra kerül. A regisztrált pályázat ezután formai szűrésen esik át. Ha a Pályázati adatlap megfelelően ki van töltve és a kötelező mellékleteket a pályázó(k) csatolta(k), a pályázatot külső szakértők és monitorozók értékelik. A szakértők és a monitorozók értékelését figyelembe véve a Kuratórium dönt a támogatások odaítéléséről.
18. A pályázat beadás rendje
A pályázatok benyújtási határideje
A pályázatok beadásának (postai bélyegző dátuma) végső határideje:
2009. április 3. (péntek)
A határidő után benyújtott pályázatok, felbontás nélkül elutasításra kerülnek.
19. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
A pályázatot kizárólag az OFA által jelen támogatási programra készített pályázati dokumentáció elkészítésével (a Segítő-háló/2008-8142 számú pályázati adatlap kitöltésével és a csatolandó kötelező mellékletekkel együtt) lehet benyújtani. A támogatási kérelmet a pályázati dokumentációban foglaltak szerint, hiánytalanul és pontosan kell kitölteni. A pályázati dokumentációban szereplő adatokat az OFA bizalmasan kezeli.
A pályázatot 3 (egy eredeti és két másolati) példányban kell elkészíteni és külön-külön összefűzni, oldalszámmal ellátni. Az eredeti példány minden oldalát a szervezet aláírásra jogosult képviselőjének szignálnia kell.
A Pályázati dokumentáció a programnak megfelelő azonosítóra hivatkozva (Segítő-háló/2008-8142), regisztrációt követően letölthető az OFA Internet honlapjáról (http://www.ofa.hu) is.
Kézzel írott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.
Az OFA-hoz az egy eredeti és két másolati pályázatot papíralapon, és a pályázatot valamint a mellékleteket is tartalmazó elektronikus adathordozót (CD) zárt borítékban ajánlott postai küldeményként kell az alábbi címre benyújtaniuk:
Postacím
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
1301 Budapest Pf. 84
A pályázatot tartalmazó zárt borítékra rá kell írni, hogy
- "PÁLYÁZAT",
- a pályázó teljes nevét és címét, valamint
- a "Segítő-háló/2008-8142" pályázati kódot.
A pályázatok postára adásának végső határideje 2009. április 3.
A határidő után beérkező pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek.
A pályázat beadási időpontjának a borítékon található postabélyegző számít.
20. A pályázati díj
A pályázati díj 10 000 Ft, azaz tízezer forint/konzorcium.
A befizetésére szolgáló csekk az OFA-tól igényelhető. A pályázati díj kiegyenlíthető az OFA Magyar Államkincstár Budapesti Igazgatóságánál vezetett 10032000-00280910-00000000 számlára történő átutalással is, ez esetben a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni: Segítő-háló/2008-8142 pályázati díj. A befizetést igazoló szelvényt vagy az átutalást igazoló bankszámlakivonat másolatát a beadott Pályázati adatlaphoz mellékelni kell. Ellenkező esetben a pályázat nem kerül elbírálásra.
21. Általános tudnivalók:
- A pályázatot kizárólag az OFA által rendszeresített, a programtípusnak megfelelő pályázati dokumentáció formájában lehet benyújtani.
- Az OFA elutasíthatja a pályázatot, ha a pályázati dokumentáció nincs kitöltve, a kötelezően csatolandó mellékletek hiányoznak, illetőleg a pályázati felhívásban rögzített feltételeknek nem felel meg.
- A pályázat benyújtását követően kizárólag az OFA által kezdeményezett, formai hiánypótlásra van lehetőség.
- Az OFA a pályázatok tartalmát bizalmasan kezeli, tartalmukról felvilágosítást sem kívülállónak, sem a pályázaton résztvevőnek (a pályázat elbírálásában résztvevő személyek kivételével) nem ad.
- A pályázatok támogatásáról, vagy a támogatási kérelem elutasításáról szóló döntést, a Közalapítványi Iroda előterjesztése alapján az OFA Kuratóriuma jogosult meghozni, az OFA szakértői és monitorai véleményének figyelembevételével az OFA Szervezeti és Működési Szabályzata szerint. A Közalapítványi Iroda a döntés előkészítés időszaka alatt a pályázattal kapcsolatos információt nem szolgáltat.
- Az OFA Kuratóriumának döntését - támogatás, elutasítás és érvénytelenség esetén egyaránt - a Közalapítványi Iroda a határozathozataltól számított legkésőbb 10 munkanapon belül írásban - indoklás nélkül - a pályázó tudomására hozza.
- A döntés végleges, jogorvoslatnak helye nincs.
- Az OFA Kuratóriumának döntésétől számított 30 napon belül a Közalapítványi Iroda kiküldi a nyertes pályázónak a támogatási szerződést.
- A támogatásról szóló döntés a támogatási szerződés tervezetének kiküldésétől számított 90 napig érvényes, amennyiben a támogatási szerződés aláírására a Támogatott hibájából e 90 nap alatt nem kerül sor, úgy a támogatásról szóló döntés érvényét veszti.
- A program során a beszerzést vagy a szolgáltatás igénybevételét a Támogatott végzi. A támogatás csak abban az esetben fordítható a kiadások általános forgalmi adójára (továbbiakban áfa), ha a támogatott a támogatásból finanszírozott kiadásainak áfa tartalmát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. alapján nem helyezi levonásba vagy az áfa visszaigénylésére beadott méltányossági kérelmét az adóhatóság elutasítja. Amennyiben a Támogatott a program megvalósítása során jelentkezik be az áfa hatálya alá és a támogatásból finanszírozott kiadásai kapcsán él áfa levonási jogával, vagy méltányossági visszaigénylést ad be, ezt köteles az OFA-nak bejelenteni és az áfával az OFA felé elszámolni. Az így elszámolt áfa maradványnak számít.
- A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben foglalt feltételek fennállása esetén a Támogatott szervezet köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni.
- A pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy elutasított pályázat egy példányát a pályázó szükség esetén átveheti a Közalapítványi Irodában a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő egy hónapon belül, a továbbiakban a Közalapítványi Iroda a pályázatot nem őrzi meg, és nem küldi vissza.
- Az OFA a támogatott szervezetek nevét és címét, a támogatás célját és összegét a médiában, valamint internetes honlapján is közzéteszi. Az OFA a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzéteszi a 2007. évi CLXXXI. törvény 5. §-ában foglalt adatokat is.
- A Támogatási Szerződésben rögzítésre kerül, hogy a Támogatott szervezet nevében aláírásra jogosult személy köteles a programmal összefüggő szabálytalanságokat felfedni, az OFA felé jelenteni, megkeresés esetén a kért információkat, dokumentumokat az OFA rendelkezésére bocsátani. Rögzítésre kerül továbbá, hogy e kötelezettség nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése esetén az OFA jogosult a szerződésben kikötött szankciókat alkalmazni.
- A nyertes pályázó köteles a programban résztvevő személyektől az adataik kezelésére vonatkozó jóváhagyást - beleértve az OFA által történő adatkezelést is - beszerezni. Az OFA kötelezi magát arra, hogy a Támogatott által közölt - a programban résztvevő személyekre vonatkozó - adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a szerződés teljesítésének ellenőrzése érdekében használja.
- A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy az OFA által - a szerződés fennállása alatt vagy azt követően - megbízott kutatók számára a programmal kapcsolatos és kért adatokat a kutatók rendelkezésére bocsátja. Amennyiben az adatok személyes jellegűek és törvényi védelem alatt állnak, úgy a Támogatott köteles az adatok rendelkezésre bocsátásához szükséges hozzájárulásokat az érintettektől beszerezni.
- A pályázó szervezet a pályázati dokumentáció részét képező ÚTMUTATÓ-ban közzétett ajánlásokat figyelembe veszi a pályázati dokumentáció kitöltésekor és támogatás esetén a projekt megvalósítása során.
- Az OFA monitorai folyamatosan figyelemmel kísérik a támogatott programok megvalósítását. Szükség esetén - a program sikertelenségének elkerülése érdekében - segítséget adnak, illetve ajánlanak vagy közvetítenek a támogatottnak. A program megvalósítását és pénzügyi vonatkozásait az OFA programvezetője, pénzügyi munkatársa, valamint az OFA ellenőrei ellenőrzik.

Forrás: OFA

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra