Hírek: Pályázati információk

A romák önálló gazdasági tevékenységét támogató programok lebonyolítása / RÖG/2008 (2009-06-17)

A romák önálló gazdasági tevékenységét támogató programok lebonyolítása / RÖG/2008 Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA)
pályázatot hirdet a romák önálló gazdasági tevékenységét támogató programok lebonyolítására

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA)
pályázatot hirdet
A romák önálló gazdasági tevékenységét támogató programok lebonyolítására
1. ELŐZMÉNYEK
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a mélyszegénységben élő romák nem tudnak élni saját, vagy a helyi adottságokban rejlő lehetőségeikkel, mert vagy fel sem ismerik azokat vagy nincs helyben lévő tudás, emberi és anyagi erőforrás, motiváltság, felismert érdek a kiaknázásukra. Mindezekkel összhangban az OFA a leszakadó, romák által sűrűn lakott térségekben élő tartósan álláskereső roma emberek számára a szociális gazdaság keretein belül működő jövedelemgeneráló programok lebonyolítását tartja fontosnak.
A program céljainak elérése érdekében az OFA egy olyan a támogatásokat pályáztatás útján továbbadó lebonyolító szervezetet támogat, amely egymásra épülő programok keretében nyújtott támogatási rendszert dolgoz ki (kisösszegű támogatási formák), új tudásbázisok, szolgáltatások kidolgozásával segíti a program megvalósításában közreműködő társadalmi szervezeteket a tartósan munkanélküli romák - a helyben rendelkezésre álló erőforrásokra épülő - önálló gazdasági tevékenységének támogatásában. A pályázati rendszer célja, hogy a közvetítő szervezetek a folytatni kívánt gazdasági tevékenységüket (programot) gazdaságilag racionálisan, hosszútávon fenntartható módon, szervezeti fejlesztés keretében valósítsák meg.
2. A PÁLYÁZATI PROGRAM CÉLJA
a) Közvetett:
A program célja a leszakadó térségek fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődésének elősegítése, a leszakadó településeken élő romák önálló, jövedelemgeneráló tevékenységének támogatása.
b) Közvetlen:
A program konkrét célkitűzése egy olyan, elsősorban a szociális gazdaság keretein belül működő projektekre kisösszegű támogatási forma kidolgozása, aminek eredményeként a sikeresen pályázó szervezetek:
- munkajövedelemhez juttatják a - a helyi társadalom leghátrányosabb helyzetű rétegét képező - mélyszegénységben élő romákat;
- a programban résztvevő közösség megítélése pozitív irányba mozdul;
- menedzsment és humánerőforrás kapacitása nő, ezáltal képessé válik a helyi szintű fejlesztésekben való részvételre (a későbbiekben uniós támogatási programok kedvezményezetteivé válhatnak).
2.1 A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A MAT 87/2007. (XII.18.); 11/2008 (III.5.) számú határozatai alapján "A romák önálló gazdasági tevékenységének a támogatása" (2008) című program megvalósításához az OFA részére összesen 100 000 000 Ft keretösszeget biztosított. A támogatás a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól, a Munkaerő-piaci Alapból származik. A pályázaton elnyert támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
3. A PÁLYÁZÓK KÖRE
3.1. JOGI FORMA
Minden magyarországi székhelyű és telephelyű nonprofit szervezet, amelynek jogerős bírósági nyilvántartásba vétele 2007. június 31. előtt megtörtént és amelyik a Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002 (SK 3.) a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló közleménye szerint a következő elnevezéssel, besorolással rendelkezik:
1. egyéb egyesület, 529
2. Közalapítvány, 561
3. Közalapítvány Intézménye 562,
4. Egyéb Alapítvány 569,
5. közhasznú társaság, 571
6. nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 599
3.2. SZÉKHELY
A pályázati kiírásra a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező munkáltató pályázhat.
3.3. TOVÁBBI FELTÉTELEK
3.3.1 a program céljainak megvalósulása érdekében a nyertes pályázó szervezetnek ismertséggel és alaposan alátámasztott formális kapcsolatokkal kell rendelkeznie egy jól körülhatárolható földrajzi területen (kistérség, megye, régió) működő roma civilszervezetek körében.
3.3.2 a nyertes pályázó szervezeteknek pályázatuk részeként csatolniuk kell a pályázati felhívást/pályázati felhívásokat, amelyeket a továbbadott támogatások felhasználásának céljából szándékoznak meghirdetni.
3.3.3 a pályázó szervezeteknek szigorúan alátámasztott pályáztatói, projekt finanszírozói tapasztalatokkal kell rendelkeznie.
3.3.4 a pályázó szervezeteknek gondoskodnia kell egy tetszőlegesen választott módszertan használatával arról, hogy a program végső kedvezményezettjei közt a romák száma, aránya pontosan meghatározható, nyomon követhető legyen.
3.3.5 a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben foglalt feltételek fennállása esetén a Támogatott szervezet köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni.
3.4. EGYÉB KIZÁRÓ OKOK
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére,
3.4.1 amely csőd-, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt áll;
3.4.2 amely a pályázat benyújtásának időpontjában nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek;
3.4.3 amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltat;
3.4.4 amely a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy a lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a pályázóval Támogatási Szerződés nem köthető, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. § (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerül;
3.4.5 amely a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot ahhoz történő hozzájárulásról, hogy a köztartozások - az Áht. 13/A. § (4) bekezdésében és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti - figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát, adóazonosító jelét az OFA felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
3.4.6 amely nem tesz nyilatkozatot a Pályázati felhívás és Útmutatóban előírt biztosítékok támogatás esetén történő rendelkezésre bocsátásáról;
3.4.7 amely a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ának (1) - (2) és (5) bekezdése értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot az alábbiakban foglaltakról:
Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a.) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b.) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c.) az a.) - b.) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d.) az a.) - c.) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e.) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a.) - c.) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, a alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f.) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel azon szervezeti egysége,
- amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (továbbiakban: párt),
- amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g.) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 2007. évi CLXXXI. törvény 13. §- alapján, a honlapon közzétették.
4. A PÁLYÁZAT TARTALMA
4.1. A PROGRAM CÉLCSOPORTJA
Aktív korú, roma származású álláskeresők, valamint azok családja.
4.2. PROGRAM ÖSSZEFOGLALÁSA
A program keretében az OFA egy szervezettel (programot lebonyolító/pályáztató) köt támogatási szerződést. A közreműködő szervezet az OFA-tól kapott támogatási keret minimum 80 százalékát (minimum 80 millió Ft) pályáztatás útján továbbadja. A fennmaradó maximum 20 százalékból (maximum: 20 millió Ft) komplex, fejlesztő munkájának eredményeként egy olyan projektek sikeres, fenntartható végrehajtását eredményező támogatási rendszert alakít ki, amelyben a továbbadott - kisösszegű - támogatásokon túl a projektek végrehajtásában való aktív részvétellel:
- elősegíti a roma családok önálló gazdasági tevékenységeinek erősödését
- hozzájárul a program megvalósításban közreműködő civilszervezet fejlesztéséhez (pénzügyi, szakmai, projekt lebonyolítási tapasztalataiknak valamint a kapcsolati tőkéjük gyarapodását más szakmai szervezetekkel és a gazdálkodási tevékenységeikhez kötött ismereteik bővülését).
A program összetettsége a korábbi gyakorlattól eltérő lebonyolítási rendszert igényel. A programban a célcsoportnak - roma családoknak - nyújtott támogatásokat olyan civil szervezetek biztosítják, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással ilyen típusú projektek megvalósításában, menedzselésében. A korábbi évek tapasztalatára építve a kialakított és a felkészült szervezetek esetében hatékonyan működő gyakorlat ebben az esetben nem elégséges a várt eredmények teljesüléséhez. Szükség van arra, hogy a programban résztvevő szervetek a projektjeik megvalósításban mindennapi segítséget kapjanak - a helyben foglalkoztatott magas hozzáadott értékű munkát végző szakemberektől - illetve egymástól is tanuljanak. A projektmegvalósításában való segítségnyújtáson túl, a lebonyolító szervezet a rendelkezésére álló humánerőforrás segítségével új vagy már kipróbált termelési eljárások, módszerek meghonosításában segíti a közvetlen felhasználót.
Szükség van, tehát a tapasztalattal rendelkező, a célcsoport és az őket összefogó szervezetek által (elismert szakemberekre, akik közvetlenül menedzselik a projekteket, rendelkeznek a megfelelő kompetenciákkal és van gyakorlatuk a felelős döntések meghozatalában. A lebonyolító szervezet által foglalkoztatott szakemberek feladata, tehát nem merülne ki a pályázati felhívás meghirdetésében, a beérkezett pályázatok elbírálásában, a támogatási szerződések megkötésében, illetve a program végrehajtásának nyomon követésében, hanem - lásd fentiekben - fejlesztő feladatokat is ellátnának. A pályáztató szervezet a pályázóval közösen méri fel a szervezeti hiányosságokat, hosszabb távú fenntarthatósági tervet, forráselemzést készít, végigkíséri a projekt teljes időszakát, és mintegy mentorként segíti a helyi közösséget, a termelési egységeket tevékenységük eredményes fenntartásában, akár újabb projektötletek kidolgozásában. A program megvalósításának kezdete előtt a kiválasztott lebonyolító szervezetnek feladata, hogy gazdálkodási tevékenységükhöz kapcsoltan felkészítse a potenciálisan pályázó közvetítő szervezeteket.
4.3. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE ÉS A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
A programot lebonyolító (pályáztató) szervezet, a közreműködő szervezeteknek továbbadott pályázati támogatásokon túl, támogatást igényelhet:
- A támogatási program dokumentációjának elkészítésével, a program meghirdetésével kapcsolatos költségekre,
- A beérkezett pályázatok döntés előkészítő, a nyertes pályázatok folyamatkövető szakértői tevékenységeire,
- A programban támogatott (közreműködő) szervezetek mentorállására, fejlesztésére,
- A program lebonyolításával kapcsolatos vásárolt szolgáltatásokra, anyag és működési költségekre,
- A program végrehajtásában résztvevők (programvezető, programasszisztens) díjazására,
- A program eredményeinek disszeminációjára
- Valamint egyéb a program megvalósításával összefüggő, szakmailag indokolt tevékenység finanszírozására.
Figyelem! A pályázó által igényelhető támogatás mértéke nem haladhatja meg a 100 millió Ft-ot. A lebonyolító szervezet által végzett, pályáztatói tevékenységek finanszírozására maximum az igényelt támogatás 20 százaléka számolható el.
4.3.3 áfa elszámolás szabályai
- Amennyiben a pályázó általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt áfával növelt, bruttó összköltsége, tehát a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.
- Amennyiben a pályázó adóalany, vagy a pályázat benyújtásakor még nem adóalany, de a projekt időtartama alatt azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult lesz, akkor a támogatás alapja a projekt levonható áfa nélkül számított nettó költsége.
- EVA szerint adózó pályázó esetén, a támogatás számításának alapja a projekt áfával csökkentett, nettó összköltsége, tehát a projektet nettó módon kell megterveznie.
- A program során a képzési szolgáltatás igénybe vételét a Támogatott végzi. A támogatás csak abban az esetben fordítható a kiadások általános forgalmi adójára (továbbiakban áfa), ha a támogatott a támogatásból finanszírozott kiadásainak áfa tartalmát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. alapján nem helyezi levonásba, vagy az áfa visszaigénylésére beadott méltányossági kérelmét az adóhatóság elutasítja. Amennyiben a Támogatott a program megvalósítása során jelentkezik be az áfa hatálya alá és a támogatásból finanszírozott kiadásai kapcsán és az áfa levonás jogával, vagy méltányosságból visszaigénylést ad be, ezt köteles az OFA-nak bejelenteni és az áfával az OFA felé elszámolni. Az így elszámolt áfa maradványnak számít.
4.4. A PROJEKT IDŐRENDJE
A projekteket 2009. szeptember 1. - 2011. március 31. közötti időszakban tetszőlegesen időtartamban tervezhetik a pályázók.
4.5. EGYÉB KORLÁTOZÁSOK A PROJEKT TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN
- Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma a pályázati kiírásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.
- A nyertes pályázó köteles a programban részt vevő személyektől az adataik kezelésére vonatkozó jóváhagyást - beleértve az OFA által történő adatkezelést is beszerezni.
- A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy az OFA által - a szerződés fennállása alatt vagy azt követően - megbízott kutatók számára a programmal kapcsolatos és a kért adatokat a kutatók rendelkezésére bocsátja. Amennyiben az adatok személyes jellegűek és törvényi védelem alatt állnak, úgy a Támogatott köteles az adatok rendelkezésre bocsátáshoz szükséges hozzájárulásokat az érintettektől beszerezni.
5. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
5.1. A TÁMOGATÁS FORMÁJA
Vissza nem térítendő támogatás. A támogatás folyósítása negyedéves ciklusokban, az alábbi formában történhet:
- támogatási előlegként;
- utólagos formában, a Támogatott által kifizetett számlák és egyéb kifizetési dokumentumok benyújtását és elfogadását követően, közvetlenül a Támogatott bankszámlájára.
A támogatásra vonatkozó részletes szabályok a pályázati útmutatóban találhatóak.
5.2. BIZTOSÍTÉKOK KÖRE
5.2.1 Elkülönített bankszámla
A Támogatottnak a támogatás fogadására, valamint a projekt pénzforgalmának lebonyolítására alszámlát kell nyitnia a támogatás elnyerése esetén. Az OFA a céltámogatást e megnyitott alszámlára utalja.
5.2.2 Azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás benyújtása
A Támogatottnak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy azonnali beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatot adjon az OFA részére valamennyi bankszámlájára, legalább a program elszámolását követő 3 hónapig tartó időtartamra. Az azonnali beszedési megbízás alkalmazása érdekében a támogatott köteles a számlavezető hitelintézete(i) által visszaigazolt felhatalmazó levele(ket) a támogatási szerződés megkötését megelőzően az OFA számára átadni, és bármelyik bankszámlája megszüntetéséről vagy új bankszámla megnyitásáról az OFA-t 8 napon belül írásban tájékoztatni, és az új bankszámlára vonatkozó, a számlavezető hitelintézet által visszaigazolt felhatalmazó levelet az OFA számára átadni.
5.2.3 További biztosítékok
A pályázó a támogatás elnyerése esetén az alábbi biztosítékfajták valamelyikének nyújtására kötelezett:
- közjegyző előtt tett tartozáselismerő nyilatkozat,
- jelzálog olyan per-, teher-, és igénymentes ingatlanra, melynek hivatalos értékbecslő által megállapított forgalmi értékének 75%-a legalább a támogatás összegét eléri. Második vagy további ranghelyre kivételes esetben akkor fogadható el jelzálog bejegyzés, ha a korábbi ranghelyű bejegyzések teljesítése esetén az ingatlan értéke még fedezetet nyújt a támogatási összegre,
- bankgarancia,
- garanciaszervezet által vállalt kezesség,
- óvadék.
Abban az esetben, ha a Támogatott a támogatási összeg folyósítását a projekt végén - a továbbfoglalkoztatási kötelezettség lezárulását követően - kéri, biztosíték nyújtása nem szükséges.
5.2.4 Előleg igénylése
A Támogatott az előírt biztosítéknyújtás mellett a támogatási szerződés megkötését követően jogosult előlegre, amennyiben azt a Támogatási szerződés tartalmazza. Az előleg kifizetése, a Támogatási szerződés megkötését és az előírt biztosítékok rendelkezésre állását követően, kérelem alapján történik. Az előleg mértéke maximum a támogatási összeg 25%-a.
A Támogatott a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt értékben köteles visszafizetni az előleget amennyiben nem nyújt be kifizetési kérelmet a projekt megkezdését követő negyedik hónapban, illetve a benyújtott kifizetési kérelem a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja.
5.2.5 Egyéb korlátozások
A biztosítékokkal kapcsolatban felmerülő költségek a Támogatottat terhelik. A biztosítékokat a projekt teljes időtartamára, de legkevesebb egy év időtartamra kell rendelkezésre bocsátania.
6. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
6.1 A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÍME ÉS HIVATKOZÁSI SZÁMA
Címe: "A ROMÁK ÖNÁLLÓ GAZDASÁGI TEVÉKENYÉSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA"
Hivatkozási száma: RÖG -8122/2008
6.2 A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE
A pályázatot magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, 3 példányban (egy eredeti és két másolati példány, melyből 1 másolati példány a pályázó tulajdonában marad) kell elkészíteni szövegszerkesztővel.
A pályázati adatlapot a pályázathoz csatolt mellékletekkel együtt CD-én - Office 2003 formában - is rögzíteni kell. Az eredeti pályázat mindegyik oldalát (beleértve a mellékleteket is) a pályázónak - az aláírási címpéldányon feltüntetett vezetőjének, képviselőjének - szignálnia kell.
Egy másolati példányt véleményezésre - a pályázati határidő lejárta előtt - a program megvalósítása szerint illetékes regionális munkaügyi központnak kell benyújtani (Lásd: Útmutató). A munkaügyi központ által kiadott, a pályázat átvételéről szóló igazolását az OFA-hoz benyújtott pályázathoz mellékelni kell.
Az eredeti pályázatot - annak mellékleteivel együtt - és a CD-re másolt teljes változatát 3 példányban, zárt borítékban ajánlott postai küldeményként, vagy személyesen kell eljuttatni az OFA Közalapítványi Irodához. A pályázatot tartalmazó borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét és a pályázati felhívás azonosítóját: RÖG/8122/2008
Postai úton történő benyújtás esetén:
Cím: OFA Közalapítványi Iroda, 1301 BUDAPEST, PF. 84
Személyes, vagy futárszolgálat közreműködésével történő benyújtás esetén:
Cím: OFA Közalapítványi Iroda, 1038 Budapest, Lajos utca 80. I. emelet,
hétfő - csütörtök 9 és 15 óra, péntek 9 és 14 óra között.
Kérjük, hogy a CD tokján is jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati felhívás azonosító számát, a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről. A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és az egyes mellékeltekben található eltérés esetén a nyomtatott és aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és az egyes mellékletek megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni.
A pályázatok benyújthatók:
2009. június 10. és 2009. július 17. között folyamatosan
A pályázati dokumentáció - regisztrációt követően - letölthető az OFA honlapjáról (http://www.ofa.hu), vagy a programnak megfelelő azonosítóra hivatkozva (RÖG/8122/2008) postai úton igényelhető, vagy személyesen vehető át CD formátumban az OFA Közalapítványi Irodában (1037 Budapest, III. Lajos u. 80.; telefon: 555-2900, 555-2954).
6.3 A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA
A benyújtott pályázat a beérkezés után regisztrálásra kerül. A regisztrált pályázat ezután formai szűrésen esik át. Ha a Pályázati dokumentáció megfelelően ki van töltve és a pályázati anyaghoz a kötelező mellékleteket a pályázó csatolta, a pályázatot külső szakértő és monitor értékeli. A szakértői értékelések segítségével - a pályázók munkaügyi kapcsolatrendszerének rendezettségét is figyelembe véve - a Kuratórium dönt a támogatások odaítéléséről. A döntés végleges, jogorvoslatnak helye nincs.
6.4 PÁLYÁZATI DÍJ
A pályázati díj 10.000.- Ft. A befizetésére szolgáló csekk a pályázati dokumentációval együtt, vagy külön is igényelhető az OFA-tól. A pályázati díj átutalással is kiegyenlíthető az OFA Magyar Államkincstár Budapesti Igazgatóságánál vezetett 10032000-00280910-00000000 számlára történő átutalással is. A befizetést igazoló szelvény vagy az átutalást igazoló bankszámlakivonat pályázó által hitelesített másolatát a beadott pályázati dossziéhoz mellékelni kell.
6.5 EGYÉB FELTÉTELEK
6.5.1 Az OFA a támogatott szervezetek nevét és címét, a támogatás célját és összegét a médiában, valamint internetes honlapján és éves közhasznúsági jelentésének részeként közzéteszi. Az OFA a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzéteszi a 2007. évi CLXXXI. törvény 5 §-ában foglalt adatokat is.
6.5.2 A Támogatási szerződésben rögzítésre kerül, hogy a Támogatott szervezet nevében aláírásra jogosult személy köteles a programmal összefüggő szabálytalanságokat felfedni, az OFA felé jelenteni, megkeresés esetén a kért információkat, dokumentumokat az OFA rendelkezésére bocsátani. Rögzítésre kerül továbbá, hogy e kötelezettség nem teljesítése esetén az OFA jogosult a szerződésben kikötött szankciókat alkalmazni.
6.6 PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK SEGÍTÉSE
Az OFA az eredményes pályázás elősegítésének érdekében tájékoztatást és térítésmentes tanácsadást biztosít az OFA Hálózat munkatársainak a közreműködésével. A programmal kapcsolatban információk kérhetők az OFA Hálózat Regionális Irodáinak képviselőitől:
Észak-alföldi Régió
Máté Szilvia (4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 24-25. számú iroda), tel.: 52/531-880, 20/9136776, e-mail: mate.szilvia@ofa.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban
Észak-magyarországi Régió
Gyarmathi Mihály (3530 Miskolc, Görgey u. 5.), tel.: 46/507-537, 06/20913621, e-mail: gyarmathi.mihaly@ofa,hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban
Dél-dunántúli Régió
Ignácz József (7623 Pécs, Szabadság u. 33.), tel.: 72/212-354, 06/209136010, e-mail: ignacz.jozsef@ofa.hu
Ügyfélfogadási idő: Kedd: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban
Dél-alföldi Régió
Kis Mónika (6721 Szeged, Brüsszeli krt. 21.), tel.: 62/444-288, 20/9135611 , e-mail: kis.monika@ofa.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban
Közép-dunántúli Régió
Gosztolai Géza (8200 Veszprém, Kossuth Lajos u. 10.), tel.: 88/325-882 , 06/209135560, e-mail: gosztolai.geza@ofa.hu
Ügyfélfogadási idő: Kedd és szerda: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban
Nyugat-dunántúli Régió
Királyné Kerék Anikó (9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.) tel.: 94/814-305 , 06/209137262, e-mail: kiralyne@ofa.hu
Közép-magyarországi Régió
Dr. Csáky Gyopár (1037 Budapest, Lajos u. 80.), telefon: 1/555-2932, 06/202474680 e-mail: csaky.gyopar@ofa.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban
A pályázat elkészítéséhez és a támogatást nyert projekt végrehajtásához további információkat talál a Pályázati Útmutatóban, mely a pályázati felhívás elidegeníthetetlen része.

Forrás: OFA

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra