Szakmai információk: Szakmai hírek

Tájékoztató az NRSZH Központi Elektronikus Nyilvántartási Rendszeréről (frissítve: 2012.02.02.) (2012-02-02)

Tájékoztató az NRSZH Központi Elektronikus Nyilvántartási Rendszeréről (frissítve: 2012.02.02.) Figyelem! Elérhető az NRSZH tájékoztatója az elektronikus jelentési rendszerrel kapcsolatban.

Tájékoztatás a Központi Elektronikus Nyilvántartási Rendszert érintő változásokról

"Tisztelt Fenntartók!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/C. § (1) bekezdése alapján a szociális hatóság a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban rendelet) 13/B. §-a írja elő a fenntartók igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettségét, melyhez az alábbi tájékoztató formájában szeretnénk segítséget nyújtani:
Az igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettség arra az engedélyesre terjed ki, amely bármely általa nyújtott szolgáltatás után az adott időpontban normatív állami hozzájárulásban vagy a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet szerinti finanszírozásban részsül.


Nem terjed ki az igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettség az alábbi fenntartókra:
•Családsegítés esetében, amennyiben a külön jogszabályban meghatározott szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható
•falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
•népkonyha,
•szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása,
•utcai szociális munka esetén
•a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI Tv. 139 §-a alapján
a) alternatív napközbeni ellátás esetén,
b) házi gyermekfelügyelet esetén,
c) gyermekjóléti szolgáltatás esetén, ha a gyermekjóléti szolgáltatás nyújtása az első találkozást követően tett intézkedéssel lezárható,
d) a gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai közül az utcai és lakótelepi szociális munka, a kórházi szociális munka és a készenléti szolgálat esetén.
A rendelet 13/C. § (1) bekezdése alapján az igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatásért a fenntartó felel.
A Fenntartónak az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében az alábbi lépéseket szükséges megtennie:

I. FENNTARTÓ FELADATAI
1. A 2012. január 1-jén működési engedéllyel rendelkező fenntartónak minimum egy személyt ki kell jelölnie, akinek - amennyiben még nem rendelkezik vele - 2012. január hónapban a területileg illetékes Okmányirodán kell személyi hozzáférést kérnie az ügyfélkapun történő belépéshez.
2. Ezt követően a fenntartónak a Hivatal honlapján közzétett MEGHATALMAZÁS formanyomtatványon (1. számú melléklet) kell a már ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező személyt (a továbbiakban: e-képviselő) meghatalmaznia az adatszolgáltatás teljesítése érdekében. A fenntartó szervezet képviselője saját magát is kijelölheti e-képviselőnek.
A fenntartó köteles a Hivatalnak bejelenteni, ha az e-képviselő nyilvántartásba vett adatai megváltoztak vagy megbízása megszűnt.

II. E-KÉPVISELŐ FELADATAI
1. Az e-képviselő a 2. sz. mellékletében foglalt Regionális Igazgatóságok Kirendeltségeinél nyilvántartásba vétel céljából - személyesen mutatja be az alábbi dokumentumokat:
•Meghatalmazás,
•Személyazonosító okmány,
•Ügyfélkapus regisztrációkor kapott igazolás (nem kötelező, de a pontos beazonosíthatóság érdekében kérjük bemutatni)
• Olyan működési engedély, amelyben a fenntartó adatai szerepelnek (nem kötelező, de a pontos beazonosíthatóság érdekében kérjük bemutatni)
A Hivatal Kirendeltségeinél az e-képviselő adatait a fenti iratok alapján berögzítik az elektronikus rendszerbe, majd ezt követően a Kirendeltség ügyintézője a Szociális Regiszterben szereplő fenntartóhoz hozzárendeli. A fenntartók adatai a működési engedély alapján szerepelnek a Szociális Regiszterben, melyen az e-képviselők megadásakor módosítani nem lehet. Ha a fenntartó adatai hibásak vagy adatai nem szerepelnek a Szociális Regiszterben, akkor a fenntartó a székhelye szerint illetékes működést engedélyező szervnél (megyei kormányhivatal szociális és gyámhivatala) kezdeményezhet adategyeztetést.
2. A nyilvántartásba vételt követően az e-képviselő az általa megadott elektronikus elérhetőségre kapni fog egy aktivációs kódot, majd a saját munkaállomásán be kell lépnie a tevadmin.nrszh.hu weboldalra.
3. Az aktivációs kódot megadva a rendszer felveszi a kapcsolatot az ügyfélkapuval és úgynevezett visszaazonosítást végez a következőek szerint:
- A aktivációs kód megadása után a rendszer automatikusan átirányítja az elektronikus felületet az ügyfélkapu oldalára, ahol az azonosítás érdekében az e-képviselőnek be kell lépni az ügyfélkapuba a létesítéskor megadott felhasználói névvel és jelszóval.
- Az ügyfélkapu ez után leellenőrzi, hogy a kirendeltségen történő nyilvántartásba vételkor valamint az ügyfélkapu létesítésekor megadott személyi adatok egyeznek-e és amennyiben igen az e- képviselő beléphet az igénybevevői nyilvántartás felületére.
- Az ezt követő alkalmakkor már kizárólag csak az ügyfélkapuhoz használatos belépési nevet és jelszót szükséges megadni az igénybevevői nyilvántartásba történő felületre történő belépéshez.
Amennyiben a természetes személyazonosító adatai nem egyeznek az ügyfélkapus regisztrációnál rögzítettekkel, akkor az e-képviselő nem tud a rendszerbe belépni. Ebben az esetben az ügyfélkapus regisztráció igazoló lapján szereplő adatokra kell módosítani az e-képviselő adatait.
Egy személy lehet több fenntartó e-képviselője, de erről a rendszer a fenntartókat értesíti valamint ugyanazon fenntartó több e-képviselőt is meghatalmazhat egyidejűleg.
4. Adatszolgáltató munkatárs berögzítése
Az adatszolgáltatás teljesítésére az e-képviselő a nyilvántartásba vételét követően - az engedélyes vagy a fenntartó munkatársai közül - ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező személyt vagy személyeket jelölhet ki (a továbbiakban: adatszolgáltató munkatárs). Az adatszolgáltató munkatárs megfelelő felkészítéséről az e-képviselő gondoskodik. Az e-képviselő az adatszolgáltató munkatársak berögzítése során megadja, hogy adott munkatársnak mely ellátás nyújtási hely (székhely, telephely) és mely szolgáltatási típus vonatkozásában van jogosultsága a napi adatrögzítést elvégezni.
Az adatszolgáltató munkatársak felrögzítése során szintén ügyelni kell arra, hogy adatai egyezzenek az ügyfélkapu létesítése során megadott személyes adatokkal. Az adatszolgáltató munkatárs tekintetében a Hivatal kirendelései felé nem kell adatokat szolgáltatni, igazolásokat bemutatni. Az ügyintézők szintén az ügyfélkapu létesítése során megadott felhasználói névvel és jelszóval tudnak belépni a rendszerbe az adatrögzítés céljából.
5. Amennyiben az e-képviselő maga is szeretne adatrögzítési jogosultsággal rendelkezni, abban az esetben a saját jogosultságát is meg kell adnia, tekintettel arra, hogy automatikusan nem jogosult egyetlen szolgáltató adatainak kezelésére sem.
6. Az e-képviselő feladatát képezi továbbiakban, hogy amennyiben szükséges módosítja vagy megszünteti az adatszolgáltató munkatársak jogosultságait. Az adatszolgáltató munkatárs kijelölése az igénybevevői nyilvántartás rendszerében vonható vissza.

III. Az adatszolgáltató munkatárs feladata:

1. Az adatszolgáltatás az igénybe vevők Szt., illetve Gyvt. szerinti adatainak a 13/E. § szerinti rögzítéséből és a 13/F. § szerinti napi jelentésből áll.
Az adatszolgáltatásra jogosult az Szt.-ben, illetve a Gyvt.-ben meghatározott adatokat
a) szociális szolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás esetén legkésőbb az igénybevétel első napját követő munkanap 24 óráig,
b) gyermekvédelmi szakellátás esetén az ideiglenes hatályú elhelyezés, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vétel, illetve az utógondozói ellátás elrendeléséről szóló hatósági határozatban az ellátás kezdő időpontjaként megjelölt napot, ennek hiányában a határozat keltének napját követő munkanap 24 óráig, de legkésőbb a határozat engedélyessel való közlését követő munkanap 24 óráig rögzíti az igénybevevői nyilvántartásban.


IV. Az Igénybevevői nyilvántartási rendszer kiépülése kapcsán az alábbi fontos dátumokat és határidőket kell betartani:

2012. január 1-től 2012. január 31-ig működési engedéllyel rendelkező fenntartók e-képviselője 2012. január 31-ig köteles kérni a nyilvántartásba vételét.

2012. február 1-től 2012. február 29-ig nyilvántartásba vett e- képviselő 2012. február 29-ig rögzíti a törzsadatokat.

2012. március 1-től 2012. június 30-ig napi jelentési kötelezettség teljesítése elindulása jogkövetkezmény nélkül

2012. június 30-tól jogkövetkezmény alkalmazása a napi jelentési kötelezettség teljesítésének elmaradása miatt


A jogszabályban foglalt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében a továbbiakban folyamatos tájékoztatókat fog a Hivatal megjelentetni a nyilvántartáshoz kapcsolódó feladatokról.


Budapest, 2012. január 6.


Dr. Pósfai Gábor
főigazgató"

 

Tájékoztatás az Igénybevételi Nyilvántartásba történő hozzáférésről

1. számú melléklet

2. számú melléklet

Ügyfélkapu TAJ

Forrás: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

 


Ügyfélkapu felhasználói leírás (TEVADMIN, KENYSZI)

Ügyfélkapu e-tananyag

e-képviselők regisztrálása

Oktatási anyag (I. modul)

Szoftver bemutatók

 

Forrás: Szociális Ágazati Portál

 

A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra