Hírek: Pályázati információk

OFA PÁLYÁZAT ÚJ KILÁTÁSOK-9111 (2009-02-24)

OFA PÁLYÁZAT ÚJ KILÁTÁSOK-9111 Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA)
pályázatot hirdet a gazdasági visszaesés következtében elbocsátással fenyegetett munkavállalók munkába helyezését közvetlenül elősegítő munkaerőpiaci-szolgáltatások támogatására.

ÚJ KILÁTÁSOK-9111

A gazdasági visszaesés következtében elbocsátással fenyegetett munkavállalók munkába helyezését közvetlenül elősegítő munkaerőpiaci-szolgáltatások támogatása

- programvezető:
- a programanyag letöltéséhez előregisztráció szükséges, amelyet csak regisztrált felhasználóink vehetnek igénybe. Amennyiben Ön már regisztrált nálunk, kérjük lépjen be a jobb oldalon található "Belépés"-nél, vagy ha még nem regisztrált, azt itt megteheti.


Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA)
pályázatot hirdet

a gazdasági visszaesés következtében elbocsátással fenyegetett munkavállalók munkába helyezését közvetlenül elősegítő munkaerőpiaci-szolgáltatások támogatására

 

1. BEVEZETÉS

A szociális és munkaügyi kormányzat becslése alapján mintegy 100 ezer főt fog érinteni hazánkban hosszabb - rövidebb időintervallumban a világgazdaságban érzékelhető recesszió foglalkoztatásra gyakorolt hatása. Az egyik legfontosabb cél a munkaerő-piac szempontjából annak megakadályozása, hogy a vállalkozások az átmenetileg feleslegessé vált munkavállalót elbocsássák.
A gazdasági visszaesés következtében azonban lesznek olyan vállalkozások, amelyeknél a termelés visszaesése nem átmeneti jellegű, ezért a munkáltató kénytelen átszervezni tevékenységét és az alkalmazottak egy részétől megválik. A létszámleépítésben érintett munkavállalókat segíteni kell abban, hogy újra megtalálják helyüket a munkaerőpiacon és a lehető legrövidebb időt töltsék munka nélkül. Ezért célunk, hogy a munkáltatók a létszámleépítés során humánus megoldásokat alkalmazzanak, úgynevezett outplacement eljárást valósítsanak meg. Ennek keretében személyre szóló tanácsadás, álláskeresési és munkába helyezési szolgáltatások segítsék az elbocsátott dolgozót.
Azon munkáltatók, akik a gazdasági visszaesés mellett is növelik alkalmazottaik számát, és/vagy nem rendelkeznek a termelés-szolgáltatás megvalósításához szükséges elégséges munkaerővel, a program keretében támogatást vehetnek igénybe akkor, ha a dolgozókat a gazdasági visszaesés miatt elbocsátottak köréből veszik fel.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium kezdeményezésére az OFA az átmeneti gazdasági visszaesés foglalkoztatási hatásainak mérséklése, az érintett munkavállalók munkahelyének, megőrzése, illetve foglalkoztathatóságuk fejlesztése, valamint a gazdasági visszaesésből fakadóan átmenetileg megszűnő álláshelyek számának a minimalizálása érdekében három támogatási programot indít:

A foglalkoztatottság megőrzésének támogatására a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál (továbbiakban: MEGŐRZÉS-9122/2009)
A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál (továbbiakban: MUNKÁBA-9124/2009)
A gazdasági visszaesés következtében elbocsátással fenyegetett munkavállalók munkába helyezését közvetlenül elősegítő munkaerőpiaci-szolgáltatások támogatása (továbbiakban: ÚJ KILÁTÁSOK-9111/2009).

A három támogatási programra rendelkezésre bocsátott támogatási keretösszeg 5.950 millió forint. A keret felhasználása folyamatos, a három pályázati felhívásra beérkezett pályázatok sorrendjében történik a döntéshozatal. A program keretében elsősorban azokat a munkáltatókat támogatja az OFA, akik maguk is megtettek mindent a foglalkoztatási szint fenntartása érdekében és ezt pályázatukban be is tudják mutatni.

Jelen pályázati felhívás "A gazdasági visszaesés következtében elbocsátással fenyegetett munkavállalók munkába helyezését közvetlenül elősegítő munkaerőpiaci-szolgáltatások támogatása (azonosítója: ÚJ KILÁTÁSOK-9111/2009)" című program kiírását tartalmazza.

2. A PÁLYÁZATI PROGRAM CÉLJA

A program célja, hogy a gazdasági visszaesés miatt létszámfelettivé vált dolgozók elhelyezkedési esélyei javuljanak és lehető legrövidebb idő alatt munkát találjanak. A gondoskodó vállalati magatartás támogatásával hozzájárulni ahhoz, hogy az elbocsátott munkavállaló hatékony segítséget kapjon a szakmai újrakezdéshez.

2.1. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A pályázat meghirdetésekor a gazdasági visszaesés foglalkoztatásra gyakorolt hatásának mérséklésére meghirdetett programokra - a MEGŐRZÉS-9122/2009, a MUNKÁBA-9124/2009, az ÚJ KILÁTÁSOK-9111/2009 - együttesen rendelkezésre álló forrás 5.950 millió Ft.
A támogatás forrása a Munkaerőpiaci Alap központi alaprésze.

3. A PÁLYÁZÓK KÖRE

3.1. JOGI FORMA

Jelen pályázati konstrukcióban a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény a 73 §-a szerinti munkáltatók az alábbi kivétellel pályázhatnak:

költségvetési szerv és intézményei (KSH 3 besorolás)
nonprofit szervezet (KSH 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 (kivéve a nonprofit gazdasági társaság), 6, 8, besorolás)
természetes személyek, amennyiben nem rendelkeznek vállalkozói igazolvánnyal (KSH 231 besorolás).

3.2. MÉRET

A pályázati kiírásra azok a munkáltatók pályázhatnak, amelyek a gazdasági visszaesés következtében legalább 3 főt elbocsátanak.

3.3. SZÉKHELY

A pályázati kiírásra a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező munkáltató pályázhat.

3.4. TOVÁBBI FELTÉTELEK

Azok a munkáltatók nyújthatnak be pályázatot,

3.4.1 amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással/EVA bevallással alátámasztott) üzleti évvel,

3.4.2 amelyek foglalkoztatási kapacitásukat a gazdasági visszaesés következtében nem tudják megtartani és ezt piacelemzéssel alátámasztják;

3.4.3 amelyek az átmeneti gazdasági visszaesésből adódó foglalkoztatási nehézségeiket és az ezzel járó leépítési szándékukat az illetékes munkaügyi központhoz a pályázat benyújtását megelőzően, de legkorábban 2008. október elsejét követően bejelentették, de az erről szóló értesítéseket a munkavállalók felé még nem kézbesítették és vállalják a létszámleépítés humánus módszerének (outplacement) alkalmazását;

vagy

amelyek az átmeneti gazdasági visszaesés hatására létszámleépítésre kényszerülnének, de ennek mértéke nem éri el a Munka Törvénykönyve 94./A §. (1) bekezdés szerinti mértéket. Vállalják továbbá, hogy leépítési szándékukról a székhelyük/telephelyük szerint illetékes regionális munkaügyi központot a pályázat benyújtását megelőzően írásban tájékoztatják, és az elbocsátások során a létszámleépítés humánus módszerét (outplacement) alkalmazzák;

3.4.4 amelyek vállalják, hogy a létszámleépítéssel érintett munkakörökben a munkavállalói létszámuk az utolsó felmondás közlését vagy közös megegyezés aláírását követő hatodik hónap végéig nem emelkedik.

3.5. EGYÉB KIZÁRÓ OKOK

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére,

3.5.1 amely csőd-, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt áll;

3.5.2 amely a pályázat benyújtásának időpontjában nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek;

3.5.3 amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltat;

3.5.4 amely a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy a lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a pályázóval Támogatási Szerződés nem köthető, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. § (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerül;

3.5.5 amely a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot ahhoz történő hozzájárulásról, hogy a köztartozások - az Áht. 13/A. § (4) bekezdésében és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti – figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát, adóazonosító jelét az OFA felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

3.5.6 amely nem tesz nyilatkozatot a Pályázati felhívás és Útmutatóban előírt biztosítékok támogatás esetén történő rendelkezésre bocsátásáról;

3.5.7 amely a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ának (1) - (2) és (5) bekezdése értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot az alábbiakban foglaltakról:

Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a.) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b.) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c.) az a.) - b.) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d.) az a.) - c.) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e.) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a.) - c.) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, a alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f.) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel azon szervezeti egysége,

amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (továbbiakban: párt),
amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g.) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 2007. évi CLXXXI. törvény 13. §- alapján, a honlapon közzétették.

4. A PÁLYÁZAT TARTALMA

4.1. A PROGRAM CÉLCSOPORTJA

A program célcsoportja

az a munkavállaló, akit munkáltatója a gazdasági visszaesés miatt elbocsát.

Nem lehet a célcsoport tagja:

aki nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül.
4.2. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK ÉS ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE

A programban való részvételt azon munkáltatóknak ajánljuk, akik felelősséget éreznek a létszámfelettivé vált munkavállalók jövőjének alakulásáért és a létszámleépítéssel járó problémák kezeléséhez a korszerű humánerőforrás-gazdálkodás eszközeit szeretnék alkalmazni.

A program keretében a munkáltatók támogatást vehetnek igénybe ahhoz, hogy külső szolgáltató szervezet bevonásával csoportos és/vagy egyéni formában szakszerű segítséget vegyenek igénybe az elbocsátások miatt kialakult krízishelyzet humánus kezeléséhez.

A munkáltató a pályázata részeként benyújtott piacelemzéssel mutassa be, hogy nehézségei a gazdasági visszaesésből következnek, nem átmeneti jellegűek és a piaci kilátásai valamint a rendelkezésére álló eszközök nem teszik lehetővé a munkavállalók megtartását és ezért működésével összefüggő ok miatt rendes felmondással létszámleépítésre kényszerül.

A pályázó által - a közbeszerzésre vonatkozó szabályok figyelembe vétele mellett - bevont külső szervezetnek meg kell felelnie "A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről kiadott 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet" előírásainak.

A külső szolgáltatónak konkrét segítséget kell nyújtania ahhoz, hogy egyfelől a munkáltató felkészüljön az elbocsátási folyamatra, másfelől pedig az elbocsátott munkavállalók

feldolgozzák az elbocsátás pszichés következményeit,
helyreállítsák megrendült önbizalmukat, reálisan lássák erősségeiket és gyengeségeiket,
konkrét célkitűzésekkel rendelkezzenek, új perspektívákat lássanak maguk előtt
képesek legyenek önálló álláskeresésre, rendelkezzenek munkaerő-piaci ismeretekkel,
minél hamarabb új állást találjanak, vagy
az új állás megtalálása és/vagy betöltése érdekében képzésen vegyenek részt, vagy az illetékes munkaügyi központtal együttműködve képzésbe kerüljenek.
A külső szolgáltató a projekt keretében konkrét munkaközvetítést végez, és közreműködik abban, hogy más munkáltató az elbocsátott munkavállalót alkalmazza, esetleg munkajogi jogutódlással átvegye. Nem kizáró ok, hogy az új munkáltató pályázatot nyújtson be a MUNKÁBA-9124 jelű OFA program által nyújtott támogatásokra.

A külső szolgáltató az elbocsátott dolgozót az új munkahelyen történő munkaszerződés megkötéséig végigkíséri, amennyiben ez az esemény a felmondási idő leteltét követő 6 hónapon belül bekövetkezik. Amennyiben az új munkahely megtalálása 6 hónapon belül nem következik be, a külső szolgáltató tevékenységét befejezi.

A támogatás mértéke:

a.) Azoknál a munkáltatóknál, ahol az átlagos statisztikai állományi létszám 2008-ban 3 és 50 fő között volt a humánus leépítési eljárás költségének 100%-a, de legfeljebb

10 fő és az alatti létszám elbocsátása esetén legfeljebb 200 ezer Ft/fő mértékig,
11 fő és annál nagyobb létszám esetén legfeljebb 150 ezer Ft/fő mértékig;
b.) Azoknál a munkáltatóknál, ahol az átlagos statisztikai állományi létszám 2008-ban 51 és 250 fő között volt a humánus leépítési eljárás költségének 80%-a,

10 fő és az alatti létszám elbocsátása esetén legfeljebb 200 ezer Ft/fő mértékig,
11 fő és annál nagyobb létszám esetén legfeljebb 150 ezer Ft/fő mértékig;
c.) Azoknál a munkáltatóknál, ahol az átlagos statisztikai állományi létszám 2008-ban 250 fő fölött volt a humánus leépítési eljárás költségének 60%-a,

10 fő és az alatti létszám elbocsátása esetén legfeljebb 200 ezer Ft/fő mértékig,
11 fő és annál nagyobb létszám esetén legfeljebb 150 ezer Ft/fő mértékig.
A külső szolgáltató kiválasztását a pályázó szervezet végzi a közbeszerzési törvény előírásai szerint. A külső szolgáltató további alvállalkozókat nem vonhat be.

4.3. AZ ELVÁRT EREDMÉNYEK

A pályázó szervezet tevékenységét együttműködésben a külső szolgáltatóval akkor tekintjük eredményesnek, ha a célcsoport tagjait a projekt időtartama alatt

bármilyen kereső tevékenységhez juttatja,
vagy

bármilyen olyan ellátás (pl.: főállású anya, otthonápolás stb.) elérhetéséhez segíti, mely számára a megélhetéséhez szükséges forrásokat biztosítja,
vagy

konkrét munkahely ígéretében képzésbe vonja,
vagy

legalább egy, a munkavállaló egyéni céljával (a projektbe lépéskor tett nyilatkozata alapján) összeegyeztethető, dokumentált, képzettségének megfelelő, napi ingázással ellátható (kivéve, ha a dolgozó célja más), valós állásajánlathoz juttatja.
A kereső tevékenységhez juttatást akkor tekintjük eredményesnek, ha a munkaszerződés határozott időre köttetik, vagy határozatlan idejű munkaszerződés esetén a munkaszerződésben kikötött próbaidőt követő napon is fennáll. Vállalkozás indítása esetén a vállalkozói igazolvány, vagy a társas vállalkozás/(szociális)szövetkezet megalapításáról szóló, az érintett álláskeresőt tagként, tulajdonosként stb. rögzítő dokumentumok megléte szükséges az eredmény elfogadásához.

Az ellátáshoz juttatást akkor tekintjük eredménynek, ha az erről szóló dokumentum megszületik, vagy az ellátáshoz jutás megállapítását megelőző folyamat a projekt ideje alatt megindul.

Nem tekintjük eredménynek, ha a projektbe bevontak jövedelemszerző tevékenysége

közfoglalkoztatási formában történik, vagy
annál a munkáltatónál valósul meg, amelyik a munkavállaló utolsó munkaviszonyát a felmondás napjától függetlenül felmondó munkáltató
2004. évi XXXIV. törvény szerinti kapcsolt vállalkozásánál valósul meg, vagy
a munkaadó a munkaviszonyt felmondó munkáltató alapítóinak tulajdonosi körébe tartozik.
A munkába helyezés elősegítése érdekében az új munkaadó igénybe vehet támogatást.

4.3.1 ÁFA elszámolás szabályai

Amennyiben a pályázó általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, tehát a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.

Amennyiben a pályázó adóalany, vagy a pályázat benyújtásakor még nem adóalany, de a projekt időtartama alatt azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult lesz, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó költsége.

EVA szerint adózó pályázó esetén, a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val csökkentett, nettó összköltsége, tehát a projektet nettó módon kell megterveznie.
A program során a külső szolgáltatás igénybe vételét a Támogatott végzi. A támogatás csak abban az esetben fordítható a kiadások általános forgalmi adójára (továbbiakban ÁFA), ha a támogatott a támogatásból finanszírozott kiadásainak ÁFA tartalmát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. alapján nem helyezi levonásba, vagy az ÁFA visszaigénylésére beadott méltányossági kérelmét az adóhatóság elutasítja. Amennyiben a Támogatott a program megvalósítása során jelentkezik be az ÁFA hatálya alá és a támogatásból finanszírozott kiadásai kapcsán és az ÁFA levonás jogával, vagy méltányosságból visszaigénylést ad be, ezt köteles az OFA-nak bejelenteni és az ÁFA-val az OFA felé elszámolni. Az így elszámolt ÁFA maradványnak számít.

4.3.2 A szolgáltatás beszerzésére vonatkozó szabályok

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvényben foglalt feltételek fennállása esetén a Támogatott szervezet köteles közbeszerzési eljárás lefolytatására.
A közbeszerzési törvényben előírt értékhatár alatt a pályázó köteles pályázata mellékleteként három árajánlatot benyújtani, valamint kiválasztását megindokolni.

4.4. A PROJEKT IDŐRENDJE

4.4.1 A projekt megkezdése

A projekt a pályázat benyújtásának napjától saját felelősségre megkezdhető. A projektek időtartama 6 hónap, mely a munkáltatói felmondás kézhezvételétől számítódik. Több lépcsős, szakaszos elbocsátás esetén az utolsó munkáltatói felmondás időpontjától számítódik, de legfeljebb összességében 12 hónapig tarthat.

4.4.2 A projekt befejezése és a szakmai és pénzügyi elszámolás végső határideje

A projekt megvalósítására a pályázónak maximum 12 hónap áll rendelkezésére. A projekt záró jelentésének végső benyújtási határideje, a projekt zárását követő 30. nap.

4.5. EGYÉB KORLÁTOZÁSOK A PROJEKT TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN

Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma a pályázati kiírásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.
A nyertes pályázó köteles a programban részt vevő személyektől az adataik kezelésére vonatkozó jóváhagyást - beleértve az OFA által történő adatkezelést is beszerezni.
A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy az OFA által - a szerződés fennállása alatt vagy azt követően - megbízott kutatók számára a programmal kapcsolatos és a kért adatokat a kutatók rendelkezésére bocsátja. Amennyiben az adatok személyes jellegűek és törvényi védelem alatt állnak, úgy a Támogatott köteles az adatok rendelkezésre bocsátáshoz szükséges hozzájárulásokat az érintettektől beszerezni.

5. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5.1. A TÁMOGATÁS FORMÁJA

Vissza nem térítendő támogatás. A támogatás folyósítása az alábbi formában történhet:

támogatási előlegként;
utólagos formában, a Támogatott által kifizetett számlák és egyéb kifizetési dokumentumok benyújtását és elfogadását követően, közvetlenül a Támogatott bankszámlájára.
A támogatásra vonatkozó részletes szabályok a pályázati útmutatóban találhatóak.

5.2. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A program keretében nyújtható támogatások nem minősülnek állami támogatásnak.

5.3. BIZTOSÍTÉKOK KÖRE

5.3.1 Elkülönített bankszámla

A Támogatottnak a támogatás fogadására, valamint a projekt pénzforgalmának lebonyolítására alszámlát kell nyitnia a támogatás elnyerése esetén. Az OFA a céltámogatást e megnyitott alszámlára utalja.

5.3.2 Azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás benyújtása

A Támogatottnak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy azonnali beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatot adjon az OFA részére valamennyi bankszámlájára, legalább a program elszámolását követő 3 hónapig tartó időtartamra. Az azonnali beszedési megbízás alkalmazása érdekében a támogatott köteles a számlavezető hitelintézete(i) által visszaigazolt felhatalmazó levele(ket) a támogatási szerződés megkötését megelőzően az OFA számára átadni, és bármelyik bankszámlája megszüntetéséről vagy új bankszámla megnyitásáról az OFA-t 8 napon belül írásban tájékoztatni, és az új bankszámlára vonatkozó, a számlavezető hitelintézet által visszaigazolt felhatalmazó levelet az OFA részére megküldeni.

5.3.3 További biztosítékok

Amennyiben az igényelt, majd az elnyert támogatás összege eléri az 500 000.- forintot, akkor a pályázó a támogatás elnyerése esetén az alábbi biztosítékfajták valamelyikének nyújtására kötelezett:

közjegyző előtt tett tartozáselismerő nyilatkozat,
jelzálog olyan per-, teher-, és igénymentes ingatlanra, melynek hivatalos értékbecslő által megállapított forgalmi értékének 75%-a legalább a támogatás összegét eléri. Második vagy további ranghelyre kivételes esetben akkor fogadható el jelzálog bejegyzés, ha a korábbi ranghelyű bejegyzések teljesítése esetén az ingatlan értéke még fedezetet nyújt a támogatási összegre,
bankgarancia,
garanciaszervezet által vállalt kezesség,
óvadék.
Abban az esetben, ha a Támogatott a támogatási összeg folyósítását a projekt végén - a továbbfoglalkoztatási kötelezettség lezárulását követően - kéri, biztosíték nyújtása nem szükséges.

5.3.4 Előleg igénylése

A Támogatott az előírt biztosítéknyújtás mellett a támogatási szerződés megkötését követően jogosult előlegre, amennyiben azt a Támogatási szerződés tartalmazza. Az előleg kifizetése, a Támogatási szerződés megkötését és az előírt biztosítékok rendelkezésre állását követően, kérelem alapján történik. Az előleg mértéke, elérheti a támogatási összeg 25%-át, de legfeljebb a 20 millió Ft-t.
A Támogatott a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt értékben köteles visszafizetni az előleget amennyiben nem nyújt be kifizetési kérelmet a projekt megkezdését követő negyedik hónapban, illetve a benyújtott kifizetési kérelem a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja.

5.3.5 Egyéb korlátozások

A biztosítékokkal kapcsolatban felmerülő költségek a Támogatottat terhelik. A biztosítékokat a projekt teljes időtartamára, de legkevesebb egy év időtartamra kell rendelkezésre bocsátania.

6. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

6.1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÍME ÉS HIVATKOZÁSI SZÁMA

Címe: "A gazdasági visszaesés következtében elbocsátással fenyegetett munkavállalók munkába helyezését közvetlenül elősegítő munkaerőpiaci-szolgáltatások támogatása" Hivatkozási száma: ÚJ KILÁTÁSOK - 9111/2009

6.2. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS FELFÜGGESZTÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

A pályázat kiírója a támogatási keret kimerülésekor a pályázatok befogadását felfüggesztheti, illetve megszüntetheti.
A pályázat kiírója a pályázás időtartama alatt a pályázati kiírást módosíthatja.

6.3. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

A pályázatot magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, 3 példányban (egy eredeti és két másolati példány, melyből 1 másolati példány a pályázó tulajdonában marad) kell elkészíteni szövegszerkesztővel.
A pályázati adatlapot a pályázathoz csatolt mellékletekkel együtt CD-én - Office 2003 formában - is rögzíteni kell. Az eredeti pályázat mindegyik oldalát (beleértve a mellékleteket is) a pályázónak - az aláírási címpéldányon feltüntetett vezetőjének, képviselőjének - szignálnia kell.
Egy másolati példányt és CD-t véleményezésre - a pályázati határidő lejárta előtt - a program megvalósítása szerint illetékes regionális munkaügyi központnak kell benyújtani (Lásd: Útmutató). A munkaügyi központ által kiadott, a pályázat átvételéről szóló igazolását az OFA-hoz benyújtott pályázathoz mellékelni kell.
Az eredeti pályázatot - annak mellékleteivel együtt - és a CD-re másolt teljes változatát 3 példányban, zárt borítékban ajánlott postai küldeményként, vagy személyesen kell eljuttatni az OFA Közalapítványi Irodához. A pályázatot tartalmazó borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét és a pályázati felhívás azonosítóját: ÚJ KILÁTÁSOK - 9111/2009

Postai úton történő benyújtás esetén:

Cím: OFA Közalapítványi Iroda 1301 BUDAPEST, PF. 84.

Személyes, vagy futárszolgálat közreműködésével történő benyújtás esetén:

Cím: OFA Közalapítványi Iroda, 1037 Budapest, Lajos utca 80. I. emelet,
hétfő - csütörtök 9 és 15 óra, péntek 9 és 14 óra között.

Kérjük, hogy a CD tokján is jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati felhívás azonosító számát, a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről. A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és az egyes mellékeltekben található eltérés esetén a nyomtatott és aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és az egyes mellékletek megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni.

A pályázatok benyújthatók:

2009. november 5. folyamatosan

A pályázati dokumentáció - regisztrációt követően - letölthető az OFA honlapjáról (www.ofa.hu), vagy a programnak megfelelő azonosítóra hivatkozva (ÚJ KILÁTÁSOK 9111/2009) postai úton igényelhető, vagy személyesen vehető át CD formátumban az OFA Közalapítványi Irodában (1037 Budapest, III. Lajos u. 80.; telefon: 555-2928, 555-2927).

6.4. A PÁLYÁZATOK BÍRÁLATA

A beadott pályázatok bírálata szakaszosan történik. A minden hónap első csütörtökéig - kivétel az első beadási határidő - beérkezett pályázatokról a döntés általában 30 napon belül megtörténik az előzetesen meghatározott értékelési szempontok alapján, a rendelkezésre álló keret erejéig. A beadási határidőre történő beadás időpontjának az OFA-ba való beérkezést tekintjük. A pályáztatásra és a projekt megvalósítására vonatkozó eljárásrend a Pályázati útmutatóban található.

6.5. PÁLYÁZATI DÍJ

A pályázati díj 5.000.- Ft. A befizetésére szolgáló csekk a pályázati dokumentációval együtt, vagy külön is igényelhető az OFA-tól. A pályázati díj átutalással is kiegyenlíthető az OFA Magyar Államkincstár Budapesti Igazgatóságánál vezetett 10032000-00280910-00000000 számlára történő átutalással is. A befizetést igazoló szelvény vagy az átutalást igazoló bankszámlakivonat pályázó által hitelesített másolatát a beadott pályázati dossziéhoz mellékelni kell.

6.6. EGYÉB FELTÉTELEK

6.6.1 Az OFA a támogatott szervezetek nevét és címét, a támogatás célját és összegét a médiában, valamint internetes honlapján és éves közhasznúsági jelentésének részeként közzéteszi. Az OFA a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzéteszi a 2007. évi CLXXXI. törvény 5 §-ában foglalt adatokat is.

6.6.2 A Támogatási szerződésben rögzítésre kerül, hogy a Támogatott szervezet nevében aláírásra jogosult személy köteles a programmal összefüggő szabálytalanságokat felfedni, az OFA felé jelenteni, megkeresés esetén a kért információkat, dokumentumokat az OFA rendelkezésére bocsátani. Rögzítésre kerül továbbá, hogy e kötelezettség nem teljesítése esetén az OFA jogosult a szerződésben kikötött szankciókat alkalmazni.

6.7. PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK SEGÍTÉSE

Az OFA az eredményes pályázás elősegítésének érdekében tájékoztatást és térítésmentes tanácsadást biztosít az OFA Hálózat munkatársainak a közreműködésével. A programmal kapcsolatban információk kérhetők az OFA Hálózat Regionális Irodáinak képviselőitől:

Észak-alföldi Régió
Máté Szilvia (4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 24-25. számú iroda), tel.: 52/531-880, 20/9136776, email: mate.szilvia@ofa.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban

Észak-magyarországi Régió
Gyarmathi Mihály (3530 Miskolc, Görgey u. 5.), tel.: 46/507-537, 06/209136211, email: gyarmathi.mihaly@ofa,hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban

Dél-dunántúli Régió
Ignácz József (7623 Pécs, Szabadság u. 33.), tel.: 72/212-354, 06/209136010, email: ignacz.jozsef@ofa.hu
Ügyfélfogadási idő: Kedd: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban

Dél-alföldi Régió
Kis Mónika (6721 Szeged, Brüsszeli krt. 21.), tel.: 62/444-288, 20/9135611, email: kis.monika@ofa.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban

Közép-dunántúli Régió
Gosztolai Géza (8200 Veszprém, Kossuth Lajos u. 10.), tel.: 88/325-882, 06/209135560, email: gosztolai.geza@ofa.hu
Ügyfélfogadási idő: Kedd és szerda: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban

Nyugat-dunántúli Régió
Királyné Kerék Anikó (9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.) tel.: 94/814-305, 06/209137262, email: kiralyne@ofa.hu
Ügyfélfogadási idő: Kedd és szerda: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban

Közép-magyarországi Régió
Dr. Csáky Gyopár (1037 Budapest, Lajos u. 80.), telefon: 1/555-2932, 06/202474680 email: csaky.gyopar@ofa.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban

A pályázat elkészítéséhez és a támogatást nyert projekt végrehajtásához további információkat talál a Pályázati Útmutatóban, mely a pályázati felhívás elidegeníthetetlen része.

Budapest, 2009. január 29.

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Kuratóriuma

 

 

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra